เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย

ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย

ชื่อผู้แต่ง : ดมิศา มุกด์มณี

Call Number : 332.401 ด126ศ 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 มกราคม 2567 หนังสือ “เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย ” ตำราเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมจากตำรา “เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 โดยเพิ่มเนื้อหาคือ ตัวคูณการค้าระหว่างประเทศกรณีประเทศขนาดเล็กและกรณีประเทศขนาดใหญ่ แนวคิด Absorption approach การกำหนดรายได้ประชาชาติจากความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกสุทธิและการออมสุทธิ แนวคิด Expenditure Switching แบบจำลองมันเดลเฟลมมิ่ง และแบบจำลอง First-generation model เพิ่มเติมเพื่ออธิบายช่วงเวลาในการโจมตีค่าเงิน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มแบบจำลอง Portfolio balance model ในการอธิบายผลของนโยบายในกรณีสินทรัพย์ที่ไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ และแบบจำลองการค้าระหว่างประเทศข้ามเวลา เพื่อวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจที่มีการบริโภคสองช่วงเวลา พร้อมทั้งปรับปรุงตัวเลขของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้การปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดเพื่อให้ครอบคลุมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศให้มากที่สุด อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาและนำทฤษฎีต่าง ๆ ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบและประยุกต์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต ที่มีลักษณะเฉพาะของระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ ตำราเล่มนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานให้มีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ให้ลึกมากขึ้นต่อไป


Link to Library

Row Hit Row Hit Heading
1 1 1 1 oเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย / ดมิศา มุกด์มณี