แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ธ.ค.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ISSN: –     0125-0892
จัดพิมพ์:  –  1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2561 วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ ถือเป็นฉบับล่าสุด ซึ่งภายในฉบับได้นำเสนอเนื้อหาทั้งบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับนโยบายภาครัฐ ผู้บริหาร สศช. และผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหลายๆท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยังรวมถึงบทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั้งยืนในมิติต่างๆ  ซึ่งได้แก่ บทความเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั้งยืน” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั้งยืน” และบทความเรื่อง “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” เป็นต้น


วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ธ.ค.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ISSN: –    0858-2025
จัดพิมพ์:  –  1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –   สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 1ธ.ค. 2561 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตฉบับนี้ได้นำเสนอเนื้อหาบทความ นิพนธ์ต้นฉบับ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ สาระความรู้ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีตัวอย่างบทความและนิพนธ์ต้นฉบับที่น่าสนใจอีกด้วย อาทิเช่น นิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง “การศึกษาเพื่อประเมินน้ำยาตรวจหาอัลลีล HLA ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing” เป็นต้น อีกทั้งภายในฉบับนี้ยังได้ทีการรวบรวมบทคัดย่องานวิจัยในสาขาต่างๆ ของงานบริการโลหิต อีกด้วย สนใจติดตามรายละเอียดภายในฉบับได้


แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2561