แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2562

วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ม.ค.2562ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN: –   1905-4548  
จัดพิมพ์:  –  1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 1 ม.ค.2562 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่นำเสนออยู่ขณะนี้ ถือเป็นฉบับล่าสุด และยังเป็นวารสารในศูนย์ข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง  จึงขอยกตัวอย่างบทความวิจัยที่นำเสนอภายในฉบับ อาทิเช่น เรื่อง “การลดการประสานสัมพันธ์ที่ผิดพลาดของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้วยขั้นตอนวิธีมีมีติ” และบทความวิชาการ เรื่อง “การทบทวนวิธีวินิจฉัยข้อบกพร่องในระบบคุมพลวัต” เป็นต้น


วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ม.ค.2562ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISSN: –   1686-445X
จัดพิมพ์:  –  1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่  15  ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 1 ม.ค.2562 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการที่น่าสนใจ สำหรับบทความวิจัยประกอบด้วยด้านต่างๆ ทั้งด้านวรรณคดี ซึ่งได้แก่ เรื่อง “ความรักในสะใภ้จ้าว” บทความด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ เรื่อง “ความเป็นแม่” ในหนังสือแนะนำการเตรียมความพร้อม และบทความด้านการเรียนการสอน ได้แก่ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เนื้อหาบริบทท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน และพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้ท้ายฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือซึ่งน่าติดตามอย่างยิ่ง มานำเสนออีกด้วย