แนะนำวารสาร 16 ม.ค. 2562

วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ม.ค.2562ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN: –   0859-3868
จัดพิมพ์:  –   1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2561)
รายละเอียด: –     แนะนำวารสารประจำวันที่ 16 ม.ค.2562 วารสารสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เป็นฉบับล่าสุดส่งท้ายปีที่น่าสนใจเลยทีเดียว โดยเนื้อหาภายในฉบับก็จะมีบทความต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งเนื้อหาในกลุ่มสิ่งเตือนใจถึงภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยได้ประสบและก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน อย่างเช่น การเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปลายปี 2547 เป็นต้น และยังมีเนื้อหาในกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เช่นเรื่อง “3 ทศวรรษมูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะแห่งการพัฒนา” เป็นต้น รวมถึงสาระที่เป็นความหวังในการสร้างสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตลอดจนการปรับตัวของผู้คนในการอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธรรมชาติในปัจจุบัน


วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ม.ค.2562ชื่อวารสาร (Title) :- อุตสาหกรรมสาร
ISSN: –   0125-8516
จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 60 ฉบับ เดือน พ.ย.-ธ.ค. 2561
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 16 ม.ค.2562 วารสารอุตสาหกรรมสารฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจ ซึ่งก่อนจะมาถึง Thailand 4.0 ในปัจจุบันก็ต้องเริ่มมาจาก Thailand 1.0 ซึ่งเกี่ยวกับยุคของเกษตรกรรม/ Thailand 2.0 จะเป็นยุคของ อุตสาหกรรมเบา/ Thailand 3.0 จะเป็นยุคของ อุตสาหกรรมหนัก และสุดท้ายมาถึงยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยการปรับโครงสร้างจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี-ความคิดสร้างสรรค์-นวัตกรรม และจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ยกตัวอย่างบทความเรื่องที่สืบเนื่องจากปก เช่น SMEs Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เป็นต้น ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม