ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม

แนะนำหนังสือประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ชื่อหนังสือ : ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

เลขเรียกหนังสือ : 340.1 บ153ห 2565

รายละเอียด : “หลักนิติธรรม” เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย โดยในบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยอาจเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น อังกฤษเรียก “The Rule of Law” สหรัฐอเมริกาเรียก “due process of law” แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ทั้งหมดมีหลักการพื้นฐานร่วมกัน หลักการพื้นฐานดังกล่าวนี้เองที่ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย

หนังสือ “ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท กล่าวคือ

  1. “หลักนิติธรรม” ในมิติระหว่างประเทศ
  2. “หลักนิติธรรม” ในฐานะที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
  3. “หลักนิติธรรม”ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและในรัฐธรรมนูญของไทย
  4. แนวทางในการบัญญัติหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทย