แนะนำหนังสือ 1 ก.ค. 2560

1. ชื่อหนังสือ: ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559
ชื่อผู้แต่ง: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Call Number: อ 927.593 ศ531 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือศิลปินแห่งชาติ เป็นปราชญ์ผู้มีภูมิปัญญาเป็นเลิศด้านศิลปะ ถือเป็นปูชนียบุคคลอันล้ำค่าของประเทศ ด้วยความรู้ความสามารถที่ได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปรากฏเป็นผลงานอันทรงคุณค่า เป็นที่ยอมรับ ยกย่องชื่นชม และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของศิลปินรุ่นต่อมา และที่สำคัญมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ของชาติในทุกสาขา และรวมถึงช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไว้ด้วย ภายในหนังสือ “ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559” เล่มนี้ จึงมีการเผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงานของแต่ละท่านไว้อย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ต่อไป


2. ชื่อหนังสือ:การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ
ชื่อผู้แต่ง: ชูชัย สมิทธิไกร
Call Number: 658.3124 ช647ก 2558
รายละเอียด: หนังสือ “การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ” เล่มนี้ มุ่งที่จะเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นหลักการ ทฤษฎี แนวคิด แนวทางและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งกรณีตัวอย่างต่างๆ โดยการนำเสนอจะเน้นการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หนังสือเล่มนี้สามารถนำไป ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาฝึกอบรมบุคลากร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และผู้ที่สนใจทั่วไป


3. ชื่อหนังสือ:การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง: ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
Call Number: 658.049 ช133ก 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ” เล่มนี้ ได้ปรับปรุงข้อมูลและเนื้อหาที่ทันสมัย เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจระหว่างประเทศได้เข้ามามีผลกระทบต่อธุรกิจทุกขนาด ในประเทศไทย โดยเนื้อหาต้องการให้ผู้อ่านทั้งนักศึกษาและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกิจการต่าง ๆ ได้อ่านและเข้าใจง่าย ทั้ง ยัง มุ่งให้ผู้อ่านเกิดแนวคิดและคาดการณ์อนาคตที่จะเกิดต่อไป เพราะจะส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และการวางแผนการทำงานให้ตรงกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไป สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ ได้แก่ ความเข้าใจ ในเรื่องความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อวิธีคิดของบุคคล และทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จหรือ ล้มเหลว ในขณะที่การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมีสูงมาก ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ที่ความร่วมมือทางการเมือง ทางธุรกิจและความร่วมมือด้านอื่นๆทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง


4. ชื่อหนังสือ: การบัญชีต้นทุน
ชื่อผู้แต่ง: ดวงมณี โกมารทัต
Call Number: 657.42 ด218ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การบัญชีต้นทุน” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อธิบายถึงหลัก และวิธีการรวบรวมและ จำแนกประเภทต้นทุน วิธีการบันทึกรายการทางบัญชี การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการตลอดจนแสดงการ จัดทำรายการต้นทุนการผลิตและงบการเงินต่างๆ ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร และสำหรับเนื้อหามีการเรียบเรียง ที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่ละเอียดพอสมควร เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาบัญชีตลอดจนผู้ประกอบการผลิตและผู้สนใจอื่นๆ ที่ต้องการทราบหลักการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ และวิธีการจัดทำรายงานต้นทุนสำหรับกิจการ


5. ชื่อหนังสือ:คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อย
ชื่อผู้แต่ง: นิลภา พฤกษานุศักดิ์
Call Number: 618.2 น663ค 2559
รายละเอียด: ปัจจุบันการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งสูตินรีแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลชุมชน ทำให้ตรวจพบสิ่งผิดปกติของสตรีตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์มากขึ้น สามารถวินิจฉัยและส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในระดับตติยภูมิได้ เนื้อหาในหนังสือ “คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อย” เล่มนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสูตินรีแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อให้เข้าใจถึงการวินิจฉัยโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง แนวทางการดูแลรักษา และความเข้าใจในการส่งต่ออย่างเหมาะสมต่อไปได้


6. ชื่อหนังสือ: คู่มือบริการด้านงานยุติธรรม : ฉบับประชาชน
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Call Number: พ 353.44 ค695 2559
รายละเอียด: หนังสือ “คู่มือบริการด้านงานยุติธรรม : ฉบับประชาชน” เล่มนี้ ได้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆที่สำคัญๆ ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบ ทั้งเรื่องของโครงสร้างของกระทรวงยุติธรรม อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งในเรื่องงานบริการและภารกิจของงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจเมื่อประชาชนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งนี้เนื้อหาภายในเล่มยังจำแนกภาระหน้าที่ ของส่วนราชการต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไว้อย่างละเอียด


7. ชื่อหนังสือ: การวางระบบบัญชี
ชื่อผู้แต่ง: อุเทน เลานำทา
Call Number: 657.1 อ826ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การวางระบบบัญชี” เล่มนี้ นำเสนอการวางระบบบัญชีในแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยมีเนื้อหาในเรื่องการวางระบบบัญชีขององค์กรธุรกิจเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว กับการวางระบบบัญชี การวิเคราะห์และการออกแบบระบบบัญชีด้วยการสำรวจ การกำหนดความต้องการ การวางแนวคิด การประยุกต์ใช้ และการติดตามประเมินผล ส่วนการควบคุมภายในจะอธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ประเภท ข้อจำกัด และประโยชน์ของการควบคุมภายใน การออกแบบเอกสารทางบัญชี สมุดรายวันและผังบัญชี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน การนำเสนอรายงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การออกแบบแผนภาพทางเดินของเอกสาร และการบันทึกบัญชี ตลอดจนการออกแบบระบบบัญชีประเภทต่างๆ เป็นต้น


8. ชื่อหนังสือ: การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง: วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา
Call Number: 658.404 ว321ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ” เล่มนี้ ได้บูรณาการแนวความคิดหลายๆ แนวความคิดเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งแนะนำเครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายการบริหารโครงการตามแนวทางการบริหารโครงการ 9 ด้าน ได้แก่ การบริหารการบูรณาการ การบริหารของเขต การบริหารเวลา การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการสื่อสาร และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงวิธีการประมาณการขนาดของซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้อย่างละเอียด


9. ชื่อหนังสือ: English for the medical profession
ชื่อผู้แต่ง: ประพิศ พงษ์พานิช
Call Number: 428.24 ป328อ 2560
รายละเอียด: หนังสือ “English for the medical profession” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยสถานการณ์และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้เป็นประจำในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างประเทศ เพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลและการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


10. ชื่อหนังสือ: Update on pediatric infectious diseases 2017
ชื่อผู้แต่ง: วีระชัย วัฒนวีรเดช, บรรณาธิการ
Call Number: 618.92 อ549 2560
รายละเอียด: หนังสือ “Update on pediatric infectious diseases 2017” เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการอบรมระยะสั้นของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ วิทยาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็ก โดยมีเนื้อหาที่มีความสำคัญครอบคลุมโรคติดเชื้อในเด็กที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเพื่อผู้เข้าร่วมอบรมและผู้อ่านสามารถนำเนื้อหาความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


11. ชื่อหนังสือ: การจัดการทรัพยากรบุคลพื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง: เดชา เดชะวัฒนไพศาล
Call Number: 658.3 ด841ก 2558
รายละเอียด: หนังสือ “การจัดการทรัพยากรบุคลพื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ทั้งทางด้านบทบาทและความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนการสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนเส้นทางอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าจ้าง และสวัสดิการ สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานและภารกิจ ด้านพนักงานสัมพันธ์ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติสายงานอื่นๆ ในองค์กร ตลอดจนผู้บริหารระดับต่างๆ เรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สามารถทำความเข้าใจ เรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปปฏิบัติจริงได้ต่อไป


12. ชื่อหนังสือ: ตำรามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง: ปริญญา ทวีชัยการ, บรรณาธิการ
Call Number: 616.99434 ต367 2554 ล1
รายละเอียด: จากสถิติองค์การอนามัยโลกแจ้งว่า “โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก โดยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับสองรองจากมะเร็งปอด และสำหรับประเทศไทย จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งที่เป็นกันมากได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หนังสือ “ตำรามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล่ม 1” เล่มนี้จึงได้รับความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนำความรู้ ความชำนาญ ที่พบในผู้ป่วยคนไทยมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมทั้งวิธีการตรวจพบตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง เกือบเป็นมะเร็ง และมะเร็งระยะเริ่มต้น ให้ได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นตำราโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเล่มแรกที่มีข้อมูลครบถ้วน เป็นประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขไทย และสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 สามารถยืมได้โดยตรงที่ห้องสมุด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

e-library library

Siam University Academic Resource Center