แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2560

library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipul ชื่อหนังสือ: สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต
ชื่อผู้แต่ง: ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
Call Number: 302.231 ช617ส 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต” เล่มนี้ได้อธิบายถึงความรู้ที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับ   สื่อดิจิทัล ทั้งยังเป็นการผสมผสานบูรณาการทั้งองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  พื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ตลอดทั้งองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์เข้าด้วยกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบุคคลภายนอกแวดวงวิชาการแต่ต้องการที่จะศึกษาและอัพเดทความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในปัจจุบัน


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: มัคคุเทศก์
ชื่อผู้แต่ง: พิมพรรณ สุจารินพงค์  
Call Number: 915.9304 พ717ม 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “มัคคุเทศก์” เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ บุคลิกลักษณะที่จำเป็น เทคนิคการนำเที่ยว นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นมัคคุเทศก์ต้องทราบ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เอกสารประกอบการเดินทาง ระเบียบพิธีการทางศุลกากร การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการโรงแรม


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ
ชื่อผู้แต่ง: สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
Call Number: 660.6 ส759ห 2559
รายละเอียด:  หนังสือ “หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ” เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งจุลินทรีย์สามารถสร้างประโยชน์อนันต์ให้แก่มวลมนุษย์กระบวนการผลิตทางชีวภาพเป็นกระบวนการซึ่งจุลินทรีย์แสดงบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนซับสเตรตไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม วัสดุภัณฑ์ สารเคมี พลังงาน ไปจนถึงด้านการแพทย์ โดยภายในเล่มให้เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการทางชีวภาพไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน โดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความเหมาะสมแก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์  แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง: กิจจา บานชื่น
Call Number: 158.2 ก637ม 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 จัดทำขึ้นโดยบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 9 บทเรียน มีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท แบบทดสอบ และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการบริโภคด้วย


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 : ครอบครัว
ชื่อผู้แต่ง: ไพโรจน์ กัมพูสิริ 
Call Number: 346.015 พ992ค 2560
รายละเอียด:แนะนำหนังสือ“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 : ครอบครัว” เล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนที่สำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ภายในเล่มมีการอธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้ประกอบการศึกษาวิชาชีพกฎหมายลักษณะครอบครัวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมในระดับค่อนข้างลุ่มลึก


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง: ยุทธ ไกยวรรณ์
Call Number: 519.57 ย351ก 2559
รายละเอียด: สำหรับการวิจัยทางด้านการทดลองจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการวางแผนการทดลองให้ เหมาะสม เพื่อให้ผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่ผู้วิจัยจะทำได้ ในการทดลองมีแผนแบบการทดลองหลายอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องเข้าใจแผนแบบการทดลองแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกแผนแบบการทดลองที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงทดลองของตนเอง หนังสือ “การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย” เล่มนี้ จึงได้มีการอธิบายถึงแผน   แบบการทดลองแบบต่างๆ ตลอดจนแสดงวิธีการคำนวณเพื่อให้ผู้สนใจสามารถวิเคราะห์ตามได้


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: สร้าง-แปลง-แต่ง-แก้ จัดการไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat
ชื่อผู้แต่ง: ธัญรัช นันท์ชนก
Call Number: 005.72 ธ472ส 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ  “สร้าง-แปลง-แต่ง-แก้ จัดการไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat” เล่มนี้ถือเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อจัดการไฟล์ PDF โดยเฉพาะ เนื้อหาครอบคลุมคำสั่งและวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบฟอร์ม PDF พร้อมเวิร์กช็อปจริงหลากหลายลักษณะ เช่น สร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคา, ใบลาหยุดสำหรับพนักงาน  แปลงไฟล์หลายหลากชนิดเป็น PDF และกลับกันคือ แปลง PDF ให้เป็นไฟล์หลากหลายชนิด เช่น ไฟล์ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, ไฟล์ของโปรแกรมตระกูล Adobe, ไฟล์รูปภาพ, เว็บเพจ HTML พร้อมเทคนิคการแก้ปัญหาภาษาไทยเพี้ยนจากการแปลง PDF  เป็น Word หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะ อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานไฟล์ PDF ไม่ว่าในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat DC


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
ชื่อผู้แต่ง: จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
Call Number: 658.514 จ322ก 2560
รายละเอียด: หนังสือ “การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มได้มีการนำเสนอ     แนวคิดการวางกลยุทธ์เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ    นำเสนอกรณีศึกษากลยุทธ์เทคโนโลยีที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศ โดยครอบคลุมกลยุทธ์เทคโนโลยีการแข่งขัน  เพื่อออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางความคิดเชิงวิเคราะห์  และเพื่อการเรียนรู้ นำแนวคิด บทเรียน และประสบการณ์ไปสู่การวางกลยุทธ์เชิงปฏิบัติจริง


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
ชื่อผู้แต่ง: นวภรณ์ อุ่นเรือน
Call Number: 495.918 น297ภ 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ” เล่มนี้ แบ่งเนื้อหา ออกเป็น 12 บท โดยเฉพาะในบทที่ 11 และบทที่ 12 จะมีวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ และวิธีการเขียนรายงานการวิจัย ตามขั้นตอน และส่วนที่เหลือในแต่ละบทยังอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน  เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท มีแบบทดสอบ และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: คู่มือใช้งาน InDesign CC
ชื่อผู้แต่ง: กชพร นวสำเภาเงิน
Call Number: 006.6869 ก112ค 2559
รายละเอียด: หนังสือ “คู่มือใช้งาน InDesign CC” เล่มนี้ เนื้อหาในเล่มเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรม InDesign CC ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์และงานระบบ Digital Publishing ได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่ใช้งานโปรแกรมกราฟิกด้านอื่นมาบ้างแล้ว โดยตัวโปรแกรมมีเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้ การทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบคำสั่งที่ไม่ซับซ้อน ทำให้สามารถออกแบบสิ่งพิมพ์เสมือนมืออาชีพ รวมถึงการเรียนรู้การใช้โปรแกรม และกระบวนการจัดรูปเล่มหนังสือที่ควรรู้ การสร้างสรรค์งานพิมพ์เบื้องต้นแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็  ทำได้ การสร้างสื่อ e-Book ในรูปแบบ Interative ตลอดจนการเตรียมไฟล์งาน เพื่อเข้าสู่ระบบการพิมพ์และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งได้ อธิบายเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education (สะเต็มศึกษา)
ชื่อผู้แต่ง: วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
Call Number: 371.102 ว357ร 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education (สะเต็มศึกษา)” เล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบ STEM  ซึ่ง (S หมายถึง Science หรือวิทยาศาสตร์ T หมายถึง Technology หรือเทคโนโลยี E หมายถึง Engineering หรือวิศวกรรม M หมายถึง Mathematics หรือคณิตศาสตร์)  ซึ่งจะเป็นการสอนที่ต่างจากในอดีต ที่สอนให้เด็กท่องจำ แต่ STEM Education เป็นการสอนแบบบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติ และ   เน้นการคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อเจอปัญหาใหม่ๆ ดังนั้นควรเริ่มสอนเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้เด็กชอบ สนุกที่จะเรียนรู้ และมีพื้นฐานในการแก้ปัญหา เรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีระบบตั้งแต่เล็กๆ เมื่อเติบโตขึ้นจะได้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: พื้นฐานโภชนบำบัด
ชื่อผู้แต่ง: อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
Call Number: 615.854 อ499พ 2558
รายละเอียด:  หนังสือ “พื้นฐานโภชนบำบัด” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักพื้นฐานของโภชนบำบัด โดยเนื้อหาภายในเล่มเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมและปัญหาการบริโภคอาหารของคนไทยใน   ปัจจุบัน โภชนาการสำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัยอาหารบำบัดโรค วิธีการคำนวณการกำหนดและจัดการอาหารในผู้ป่วยในโรงพยาบาล และอาหารดัดแปลงกากและใยอาหาร เป็นต้น ซึ่งในเล่มยังมีตัวอย่างการจัดและการคำนวณรายการอาหารแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจและฝึกคำนวณประกอบการปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center