แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: ระบบนำส่งยา
ชื่อผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
Call Number: 615.19 น224ร 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ระบบนำส่งยา” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมตั้งแต่ชีววิทยาของร่างกายในการดูดซึม การกระจายของยาเข้าสู่เซล กระบวนการขับออก ไปจนถึง เทคโนโลยีในการสังเคราะห์และพัฒนาระบบนำส่งยา ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทั้ง เภสัชศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ถือเป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยา ลดผลข้างเคียงของยา ทำให้การรักษาเป็นไปได้ดีขึ้น ผู้เขียนมีประสบการณ์ทางด้านการสอน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบนำส่งยามาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการศึกษาหรือการทำวิจัยทางด้านระบบนำส่งยาต่อไปในอนาคต

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: สูตรลับปรับเว็บให้แรงด้วย SEO
ชื่อผู้แต่ง: สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
Call Number:  005.72 ส831ส 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “สูตรลับปรับเว็บให้แรงด้วย SEO เล่มนี้ ได้สอนทำ SEO โดยเน้นปฏิบัติจริงด้วยเทคนิคอัพเดตล่าสุด ปรับใช้ได้กับเว็บไซต์ Word Press  เว็บไซต์ทั่วไป ร้านค้าออนไลน์  Blog Facebook Page  YouTube Channel และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเนื้อหาหลักๆ ภายในเล่มสามารถอ่านเข้าใจง่าย ทำตามได้จริง และทำแล้วได้ผลจริง ซึ่งประกอบด้วย การเข้าใจเรื่อง SEO ให้ทะลุปรุโปร่ง  Keyword สำคัญแค่ไหนและอะไรคือ Keyword Research  ทำ Keyword Research ด้วยเครื่องมือฟรีของ Google สุดยอดเครื่องมือเสริมช่วยทำ Keyword Research Content is King เรื่องจริง 100% สารพัดเทคนิคเกี่ยวกับ Link เทคนิคปรับปรุงโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์ เทคนิคปรับปรุงด้าน Website Navigation เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้เว็บไซต์ โดยมีการเก็บตกสารพัดเครื่องมือเสริมช่วยทำ SEO ด้วย


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: ลงทุนแบบ เบน เกรแฮม
ชื่อผู้แต่ง: นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
Call Number: พ 332.6322 น678ล 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ลงทุนแบบ เบน เกรแฮม” เล่มนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหุ้นหรือการลงทุนแบบ VI ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาโดยตลอด และเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจได้มีความเข้าใจอย่างกระจ่างชัด ผู้เขียนจึงได้นำแนวคิดการเลือกหุ้น VI แบบ “เบน เกรแฮม” มาเป็นจุดเด่นสำหรับหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ปราศจากอคติ ทันสมัย ไม่ยึดติด และเปิดกว้าง นอกจากนั้นยังได้นำประสบการณ์ตรงรวมถึงกรณีศึกษาการลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบมุมมองและการวิเคราะห์ในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การสร้างพอร์ตหุ้น, ขนาดพอร์ต vs ผลตอบแทน, ดราม่าในตลาดหุ้น, ความทรงจำวิกฤติปี 40, สงครามข่าวสาร, ความสุขของ VI, ลางหายนะของหุ้น, สัญญาณแห่งความรุ่งเรือง, หุ้นเล็กแสนล้าน, อารมณ์ของนายตลาด เป็นต้น แม้ว่าสถานการณ์ในตลาดหุ้นจะวิกฤติอย่างไร นักลงทุนที่ดีก็คือ จะต้องผ่านวิกฤตินั้นไปให้ได้ทุกครั้ง และหนังเล่มนี้จึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณเลยทีเดียว


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง: ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
Call Number: 371.334 ศ129ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง” เล่มนี้ นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในมุมมองการพัฒนาสื่ออีเลิร์นนิง ที่ไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอเนื้อหาไปเรื่อยๆ เนื้อหาจึงเรียบเรียงขึ้นจากมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและการผลิตสื่อบทเรียนอิเลิร์นนิงของผู้เขียนเอง โดยมุ่งเน้นการออกแบบบทเรียนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างลึกซึ้ง และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูง และการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีเนื้อหาและตัวอย่างที่สำคัญในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง หลักการทฤษฎีการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีการออกแบบระบบการสอน หลักการออกแบบหน้าจอบทเรียนอีเลิร์นนิง โปรแกรมสำหรับพัฒนาอีเลิร์นนิง การประเมินบทเรียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงในอนาคต เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบสื่อการศึกษา และผู้สนใจพัฒนาสื่อการศึกษา


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: การตลาดเพื่อความยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง: นธกฤต วันต๊ะเมล์
Call Number:  658.8 น152ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “การตลาดเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABILITY MARKETING)” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มสามารถตอบโจทย์สำหรับทุกองค์กรที่ต้องการแสวงหาแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน แนวคิดการตลาดเพื่อความยั่งยืนถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางการตลาดที่มิได้มุ่งเพียงการเติบโตของผลกำไรที่เป็นตัวเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่ากำลังเป็นกระแสที่องค์กรทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: All-in-one Japanese ภาษาญี่ปุ่น ครบ
ชื่อผู้แต่ง: Ebidora
Call Number:  พ 495.6 อ953อ 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ All-in-one Japanese ภาษาญี่ปุ่น ครบ” เล่มนี้เป็นหนังสือสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ทั้งในเรื่องประโยคสนทนาเอาตัวรอด คำศัพท์จำเป็น และ ไวยากรณ์ต้องรู้ ซึ่งถ้าผู้อ่านเข้าใจทั้ง 3 ส่วนนี้แล้ว เชื่อได้ว่าการพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอน อีกทั้งยังนำเสนอในรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย ใช้งานได้ทันที

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: อิสระทางการเงินเป็นเรื่องยาก แต่เป็นไปได้
ชื่อผู้แต่ง: อุมา ทรัพย์สิริ
Call Number: พ 332.024 อ846อ 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 ทุกคนอยากรวย แต่มีเพียงบางคนที่ศึกษาเรื่องเงินอย่างจริงจังเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริง หนังสือ “อิสระทางการเงินเป็นเรื่องยาก แต่เป็นไปได้” เล่มนี้ พร้อมแล้วที่จะให้คุณได้ทำความรู้จักกับความลับระหว่างเงินกับคนมีเงิน อดีตของคุณกับเงินเป็นเช่นไร วันนี้และอนาคตของคุณกับเงินจะเป็นอย่างไรต่อไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยผลักดันให้ผู้อ่านสามารถค้นพบหนทางที่เหมาะสมกับตัวเองและเข้าถึงอิสระทางการเงินได้เร็วขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินตัวเองให้ดีขึ้นได้

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: ติดปีกความคิดพิชิตความสำเร็จ
ชื่อผู้แต่ง: วัฒนา นิลาโพธิ์
Call Number: พ 158 ว398ต 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ ติดปีกความคิดพิชิตความสำเร็จ” เล่มนี้ ช่วยปลุกความเชื่อมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า เลือกใช้ปัญญาเป็นดั่งเข็มทิศค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ และเริ่มลงมือทำอย่างตั้งใจ เพราะถ้าไม่เริ่มต้นนับหนึ่ง ก็จะไม่มีวันถึงร้อย ซึ่งประกายความคิดแวบแรก เปรียบเสมือนประกายไฟบนก้านไม้ขีดไฟ อยู่ที่ว่าใครจะนำประกายไฟที่เกิดขึ้นไปใช้ทำอะไร คนจำนวนไม่น้อยปล่อยให้ประกายไฟ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นต้องดับวูบลง แต่บางคนทำให้ประกายไฟนั้นลุกลามต่อไปได้อีก ดังนั้นการจุดประกายความคิด เติมมุมมองชีวิตในเชิงบวก เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความท้าทาย เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: Symptomatology & Laboratory Interpretation in Hematology
ชื่อผู้แต่ง: ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์, บรรณาธิการ
Call Number:  616.15 ซ321 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561  หนังสือ Symptomatology & Laboratory Interpretation in Hematology” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ยอดเยี่ยมในการส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลที่ทันยุคสมัย ต่อความเจริญรุดหน้าแบบก้าวกระโดด จากการคิดค้นผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โลหิตวิทยานับเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาค้นคว้า ดังนั้นเนื้อหาภายในเล่มจึงครอบคลุมทั้งอาการวิทยาที่พบบ่อยทางโลหิตวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรคที่สำคัญในเวชปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ยิ่งต่อนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ
ชื่อผู้แต่ง: ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
Call Number: 428.4 ศ723ต 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ” เล่มนี้จะเน้นเรื่องการสรุปเนื้อหาในทุกประเด็นที่โจทย์มักจะถาม เสริมด้วยแนวข้อสอบที่หลากหลายกว่า 500 ข้อ พร้อมกับเฉลยและพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด อีกทั้งยังสรุปคำศัพท์สำคัญกว่า 500 คำจากบทความอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด ดังนั้นการทำข้อสอบ Reading วิชาภาษาอังกฤษ รู้ใจ GAT O-NET CU-TEP  CU-AAT TU-GET  สอบตรงและวิชาสามัญ  จึงไม่ใช่เรื่องหนักใจอีกต่อไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Call Number: 347.09 ค181 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่ม ได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง เช่น นิติกรรมสัญญา ละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ประกันภัย  เป็นต้น อีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแพ่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งต่อวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และผู้ที่สนใจทั่วไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิค สำหรับการวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ
ชื่อผู้แต่ง: ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดช
Call Number:  351.072 ช182ร 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิค สำหรับการวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ” เล่มนี้มีสาระครอบคลุมทั้งในส่วนแนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคสำหรับการทำวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการวิจัย ซึ่งผู้เขียนใช้แนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดนำเสนอมาก่อน คือ การจัดกลุ่มขั้นตอนการวิจัยแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการ 3 ขั้นตอน (The 3-Stage Administrative Process) โดยจัดแบ่งกระบวนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกัน รวมทั้งให้ความสำคัญหรือน้ำหนักไล่เลี่ยกันทั้ง 3 ส่วน หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์การทำวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อีกด้วย


 

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561