แนะนำวารสาร 1 พ.ย. 2561

แนะนำวารสาร ประจำวันที่ 1 พ.ย. 2561

วารสารการศึกษาไทยชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารการศึกษาไทย
ISSN: –     1686-5073
จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 15 ฉบับที่ 145 (มิ.ย.-ก.ค.2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 1 พ.ย. 2561 การศึกษาไทยฉบับนี้ในฉบับมีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นหลัก   สำหรับฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้ ได้คัดสรรนโยบาย ความก้าวหน้าที่สำคัญๆ ด้านการศึกษามานำเสนอรายงานพิเศษ ทั้งเรื่อง สภาการศึกษากับความก้าวหน้าขับเคลื่อน การเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้นับได้ว่ามีความสำคัญยิ่งของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตามด้วยเรื่องการสานพลังการศึกษา : ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศ และ    ที่สำคัญ เรื่องความก้าวหน้าในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้เพื่อผู้อ่านจะได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาเยาวชน        อย่างชัดเจน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะชีวิตของเยาวชน นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกหลากหลาย อาทิเช่น เรื่อง “เหตุใดต้องคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลายครั้ง” และเรื่อง “พลิกโฉมห้องเรียนสู่     ศตวรรษที่ 21”  เป็นต้น


วารสารโภชนบำบัดชื่อวารสาร (Title) :-   วารสารโภชนบำบัด
ISSN: –    0858-3404
จัดพิมพ์:  –     1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –    สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ฉบับล่าสุด: –      ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2560)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 1 พ.ย. 2561 โภชนบำบัดฉบับนี้ ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจอยู่หลากหลายเรื่องด้วยกัน เนื่องจากมีผู้เขียนจากสหสาขาอาชีพ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการทบทวนความรู้ทางคลินิกเรื่อง การนับคาร์โบไฮเดรต และแนวทางการบริโภคเพื่อลดปริมาณโซเดียม นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการเรื่อง “โภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง” “ประสบการณ์การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยที่บ้านอย่างเป็นระบบของประเทศแคนาดา” และยังมีบทความพิเศษเรื่อง “การลดการบริโภคโซเดียมในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว” เป็นต้น


แนะนำวารสาร 1 พ.ย. 2561