แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2561

library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Call Number: อ 580.3 พ174 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา” เล่มนี้เป็นการรวบรวมศัพท์บัญญัติจากหนังสือศัพท์พฤกษศาสตร์มาจัดทำคำอธิบายศัพท์ในรูปแบบของพจนานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของศัพท์ได้อย่างถ่องแท้ รวมถึงได้พิจารณาแก้ไขศัพท์พฤกษศาสตร์บางคำให้ถูกต้องตรงกับความหมายและการใช้งานในปัจจุบันด้วย ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าทางด้านพฤกษศาสตร์และชีววิทยาได้เป็นอย่างดี


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาชน
ชื่อผู้แต่ง: ศรีสุวรรณ จรรยา  
Call Number: 323 ศ277บ 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาชน” เล่มนี้ถือเป็นโครงการหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื้อหาภายในเล่มได้ถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 5 กรณีศึกษาด้วยกัน อาทิเช่น กรณีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ในพื้นที่มาบตาพุด กรณีสิทธิชุมชนในการคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ กรณีการขอให้ประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมียมที่จังหวัดตาก เป็นต้น


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ตามหา…หุ้นตัวแรก
ชื่อผู้แต่ง: อัจฉรา โยมสินธุ์
Call Number: พ 332.6322 อ499ต 2559
รายละเอียด:  การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และการมีความมั่นคงทางการเงิน นับเป็นความใฝ่ฝันและความท้าทายของทุกคน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้นั้น ย่อมต้องอาศัยการเก็บออมอย่างมีวินัย รวมถึงการบริหารจัดการให้เงินออมงอกเงยอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ“ตามหา…หุ้นตัวแรก” เล่มนี้จะมาถ่ายทอดเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนกล้าตัดสินใจเลือกหุ้นโดยใช้ สติบนเหตุและผลมากกว่าอารมณ์ โดยเนื้อหาในเล่มจะช่วยให้รู้เท่าทันความเสี่ยง และพร้อมที่จะคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาได้ด้วยวิธีการที่ไม่ยากเกินความสามารถ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ: แนวคิด และรูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง: สติธร ธนานิธิโชติ
Call Number: 321.8 ส172ป 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ : แนวคิด และรูปแบบ” เล่มนี้เป็นการประมวล ศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนรูปแบบต่าง ๆ ของประชาธิปไตย แบบปรึกษาหารือ ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย ที่เคยมีการนำมาใช้สำหรับการพัฒนา นโยบายสาธารณะ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษา และเป็นแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้รูปแบบกระบวนการ และเครื่องมือในการตัดสินใจสาธารณะภายใต้แนวคิดประชาธิปไตย แบบปรึกษาหารือที่ก่อให้เกิดกระบวนการถกเถียง และเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และสามารถนำไปสู่นโยบายที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนได้


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้แต่ง: ประทีป ทับอัตตานนท์
Call Number: 345.07 ป277ก 2560
รายละเอียด:แนะนำหนังสือ หนังสือ “กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง” เล่มนี้ เป็นกฎหมายใหม่สำหรับประเทศไทย และเป็นความจำเป็นที่นักกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในความสงบสุขของแผ่นดินที่ปราศจากความผิดฐานค้ามนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศนี้ที่ต้องเรียนรู้กฎหมายดังกล่าว เพื่อทุกคนจะได้เป็นแนวร่วมที่สำคัญในการร่วมกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อันเป็นความผิดที่กระทบต่อความเป็นมนุษย์ ทำให้ศักดิ์ศรีและเกียรติของประเทศตกต่ำลงในสายตาของนานาชาติ และการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นภัยก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่สังคม มิใช่เฉพาะเหยื่อที่ถูกกระทำเท่านั้น โดยภายในเล่มได้นำข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 มาประกอบด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย


ชื่อหนังสือ: จุลชีววิทยาทางอาหาร
ชื่อผู้แต่ง: ธารารัตน์ ชือตอฟ
Call Number: 664.001579 ธ525จ 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “จุลชีววิทยาทางอาหาร” เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร รวมทั้งสาขาจุลชีววิทยา และเพื่อให้นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับทุกคนในฐานะที่เป็นผู้บริโภค ซึ่งจะได้รู้จักกับจุลินทรีย์เเละบทบาทของจุลินทรีย์ ในด้านความปลอดภัยอาหาร การทำให้อาหารเน่าเสีย เเละการถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารหมัก เเละผลิตภัณฑ์หมัก ทั้งยังครอบคลุมไปถึงหลักการของการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร การตรวจวิเคราะห์เเละการควบคุมคุณภาพด้านจุลินทรีย์ ซึ่งจะเป็นเป็นประโยชน์ทั้งในบริบทของไทยและเปิดโลกทัศน์สู่บริบทของสากล รวมถึงได้แทรกคำถามเพื่อการทบทวนและค้นคว้าเพิ่มเติม


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่
ชื่อผู้แต่ง: วุฒิสาร ตันไชย…[และคนอื่น ๆ], ผู้จัดทำ
Call Number: 321.8 ป235 2559
รายละเอียด: ปัจจุบันประเทศประชาธิปไตยทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออกก็กำลังเผชิญสภาวะที่เรียกว่า การถดถอยของประชาธิปไตย ซึ่งจะเห็นได้จากภาพที่หลายประเทศที่เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความสำเร็จสูงในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย กำลังถูกลดระดับความเชื่อมั่นต่อกลไกหลักภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งกรณีของประเทศไทยในช่วงปี 2558 – 2559 ก็เป็นช่วงที่อยู่ในบรรยากาศของการปฏิรูปการเมือง สังคม และการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นทางสถาบันพระปกเกล้า จึงได้ทำหนังสือ KPI YEARBOOK 2559 “ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่” ขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวม สังเคราะห์ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ของ ประชาธิปไตยในบริบทของประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่ประชาธิปไตย การส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น: สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป
ชื่อผู้แต่ง: ประจักษ์ ก้องกีรติ
Call Number: 324.6 ป222ร 2559
รายละเอียด: เป็นเวลามากกว่าทศวรรษที่ประเทศไทยขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นมีพัฒนาการในหลายด้าน ทั้งในเชิงโครงสร้างการปกครอง การเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นการกระจายอำนาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรสู่ท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังคงมีปัญหาหลายประการ อาทิ กระบวนการกระจายอำนาจทั้งในเรื่องอำนาจหน้าที่และงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ปัญหาในเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งกระทบต่อความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหาความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนถิ่นในการทุจริต เป็นต้น


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม: บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร
ชื่อผู้แต่ง: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
Call Number: 339.22 ธ151ก 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร” เล่มนี้เป็นผลการศึกษาวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย การกำหนดนโยบายสาธารณะและการกระจายความช่วยเหลือสาธารณะ แนวคิดสวัสดิการสังคมและสวัสดิการสังคมในไทย ระบบการเมือง นโยบายสินค้าเกษตรและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเกษตรของภาครัฐ ระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะการเข้าถึงโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (และสวัสดิการสังคมอื่นๆ) ตลอดจนมีผลการศึกษาเข้าถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงข้อสรุป อภิรายผลและเสนอแนะ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
ชื่อผู้แต่ง: ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
Call Number: 543 ศ542ค 2560
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ “เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ” เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาความเข้มข้นของสารมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางเคมี สารเคมีและการเตรียมเคมี การควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทางเคมี หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป


ชื่อหนังสือ: สีสะท้อนสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง: อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
Call Number: 320.9593 อ623ส 2559
รายละเอียด: ประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประสบกับปัญหาความแตกต่างทางความคิดทั้งในทางการเมืองและสังคม นำซึ่งความวุ่นวาย และยังส่งผลกระทบทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวาง หนังสือ “สีสะท้อนสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน” เล่มนี้จึงถือเป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหา เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่มีต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่แผนแม่บทเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงและลดความความแตกต่างของภาพในความคิด และนำความรู้พื้นฐานสำหรับการร่างนโยบาย เพื่อการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยต่อไป


ชื่อหนังสือ: วัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย
ชื่อผู้แต่ง: เกียรติไชย ฟักศรี, บรรณาธิการ
Call Number: 616.995 ว414 2560
รายละเอียด:  หนังสือ “วัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคและการเกิดโรค ซึ่งเน้นองค์ความรู้พื้นฐาน กรอบความคิด หลักการ ที่ช่วยอธิบายถึงกลไก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อวัณโรคและร่างกายเจ้าบ้านอันนำไปสู่การเกิดโรค โดยมีเนื้อหาหลักซึ่งแบ่งออกเป็น 7 บท ได้แก่ บทนำเกี่ยวกับวัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย อนุกรมวิธานและการจัดจำแนกเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ลักษณะโดยทั่วไปและพันธุกรรมของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย กลไกการเกิดวัณโรคและภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับวัณโรค อาการและอาการแสดงของวัณโรค และโรคที่เกี่ยวข้อง การตรวจวินิจฉัยวัณโรค การรักษาและการป้องกันวัณโรค เป็นต้น


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center