แนะนำหนังสือ 16 ก.ค. 2560

1. ชื่อหนังสือ: เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน
ชื่อผู้แต่ง: สุขสันต์ หอพิบูลสุข
Call Number: 624.15 ส743ท 2554
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน” เล่มนี้ เป็นโครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวธรรมชาติ การบดอัด ระบบระบายน้ำแนวดิ่ง ดินเสริมกำลังเชิงกล การปรับปรุงดินที่มีปริมาณความชื่นต่ำด้วยปูนซีเมนต์ การปรับปรุงดินเหนียวที่มีปริมาณความชื้นสูงด้วยปูนซีเมนต์ พฤติกรรมการเฉือนและแบบจำลองพฤติกรรมของดินเหนียวซีเมนต์ และภาคผนวกซึ่งมีกรณีศึกษาการเสริมฐานรากของอาคารที่วิบัติในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย


2. ชื่อหนังสือ: การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อผู้แต่ง: ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
Call Number: 658.4012 พ992ก 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เล่มนี้มีจุดเด่น ที่นำแนวคิดแบบอเมริกันและตะวันตกมาสังเคราะห์โดยนำเสนอในบริบทแบบเอเชีย มีการเสนอมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการเชิง กลยุทธ์และเครื่องมือด้านกลยุทธ์ กรอบทฤษฎีด้านกลยุทธ์องค์การที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกการแข่งขัน แนวคิดกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิภาพ และแนวคิดกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิผล โดย มีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยขับเคลื่อน จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีความท้าทายสำหรับองค์การในประเทศไทย


3. ชื่อหนังสือ: ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม
ชื่อผู้แต่ง: วิทยา ถิฐาพันธ์, ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ
Call Number: 618.2 ต367 2559
รายละเอียด: หนังสือ “ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม” เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย การ เผชิญภาวะวิกฤติทางสูติกรรม ภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน การคลอดไหล่ยาก การคลอดทารกส่วนนำเป็นก้น ทางช่องคลอด การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ขณะเจ็บครรภ์คลอด ภาวะสายสะดือย้อย โรคพิษแห่งครรภ์ระยะชัก การช่วยคลอดทางช่องคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ และภาวะหัวใจหยุดเต้นในมารดา เป็นต้น หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นตำราในการศึกษาค้นคว้า และใช้เป็นหนังสืออ้างอิงเพื่อใช้งานในห้องคลอดได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะวิกฤติ และท้ายเล่มยังมีดัชนีช่วยค้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย


4. ชื่อหนังสือ: มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง: นันทวัฒน์ บรมานันท์
Call Number: 342.066 น425ม 2555
รายละเอียด: หนังสือ “มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย” เล่มนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์ ประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะของงานวิจัย ทั้งการยกร่าง ประมวลกฎหมายเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา และเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะของประเทศชาติต่อไป


5. ชื่อหนังสือ: หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง
ชื่อผู้แต่ง: สุนิติ สุภาพ
Call Number: 624.171 ส818ห 2558
รายละเอียด: หนังสือ “หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง” เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบ การสอน วิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง สมดุลและ แรงปฏิกิริยาแรงภายในของคานและโครงข้อแข็ง โครงข้อหมุน เส้นอิทธิพล การประยุกต์ใช้เส้นอิทธิพลสำหรับ โครงสร้างที่รับน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ การโก่งตัวของโครงสร้าง การโก่งตัวของโครงสร้างโดยวิธีงานสมมติ และ การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป


6. ชื่อหนังสือ: ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม
ชื่อผู้แต่ง: เถกิงเกียรติ จันทร์พูล
Call Number: 342.59302643 ถ511ศ 2558
รายละเอียด: หนังสือ “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม” เป็นหนังสือที่รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รวบรวมบทความ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ในการส่งเสริมหลักนิติธรรม การคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด


7. ชื่อหนังสือ: เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ชื่อผู้แต่ง: พูลคาเบ็ก, วิลลาร์ด ดับบิวส์
Call Number: 621.43 พ864ค 2546
รายละเอียด: หนังสือ “เครื่องยนต์สันดาปภายใน” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานของเครื่องยนต์ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน เช่น วัฏจักรต่างๆ การสันดาป พลศาสตร์ของกาซในห้องเผาไหม้ หลักการของเทอร์โบชาร์เจอร์และชูเพอร์ชาร์เจอร์ เชื้อเพลิงต่างๆ และสารล่อลื่น เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป


8. ชื่อหนังสือ: หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “เรียนรู้เรื่อง สนช.”
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Call Number: พ 328.593 ห144 2560
รายละเอียด: หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “เรียนรู้เรื่อง สนช.” เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดปัจจุบัน ในรูปแบบเนื้อหาที่สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมทั้งสอดแทรกภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รู้จัก และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้มากขึ้น


9. ชื่อหนังสือ: All about Critical Care : Toward critical care excellence
ชื่อผู้แต่ง: ดุสิต สถาวร, บรรณาธิการ
Call Number: 616.028 อ495 2559
รายละเอียด: หนังสือ “All about Critical Care : Toward critical care excellence” เล่มนี้ เป็นหนังสือ คู่มือการประชุม ที่รวบรวมบทความจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาออกเป็น 12 กลุ่ม อาทิเช่น Introduction, Sepsis & homodynamic monitoring, Fundamental critical care, Neuro critical care, Respiratory critical care, GI critical care, Critical care nephrology เป็นต้น ซึ่งหากรวบบทความที่น่าสนใจแล้วมีจำนวนทั้งหมด 52 บทความ ด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤติต่อไป หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเวชบำบัดวิกฤติ ทุกสาขา รวมทั้งผู้ป่วยวิกฤติและครอบครัว


10. ชื่อหนังสือ: อายุรศาสตร์ทันใจ
ชื่อผู้แต่ง: มณฑิรา มณีรัตนะพร, บรรณาธิการ
Call Number: 616 อ641 2560
รายละเอียด: หนังสือ “อายุรศาสตร์ทันใจ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย โดยเน้นในแง่การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็น การร่วมฉลองเนื่องในโอกาสที่ภาคอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีอายุครบ 100 ปี หนังสือเล่มนี้มีรูปเล่ม ที่กะทัดรัดพกพาได้สะดวก หยิบใช้ได้ง่าย และสามารถใช้ได้จริงในเวชปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และอายุรแพทย์


11. ชื่อหนังสือ: ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง: สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ. บรรณาธิการ
Call Number: 618.92 ต367 2560 ล1
รายละเอียด: ตำรากุมารเวชศาสตร์ ชุดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทางกุมารเวชศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการรักษาผู้ป่วยเด็กประกอบด้วยเล่ม1 และเล่ม 2โดยเล่มที่กำลังนำเสนอเป็นเล่ม 1 ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มเกี่ยวกับ การซักประวัติและตรวจร่างกาย ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินอาหารและตับ โภชนาการ สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ โรคไต โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน มะเร็งในเด็ก ระบบผิวหนัง การล่วงละเมิดและการทารุณกรรม ศัลยกรรมเด็ก ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาวะ ติดเชื้อในทารกแรกเกิด การติดเชื้อแต่กำเนิดในทารกแรกเกิด ภาวะผิดปกติทางระบบโลหิตที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และโรคตับที่พบบ่อยในเด็ก เป็นต้น หนังสือ “ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 1” เล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจทั่วไป


12. ชื่อหนังสือ: จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์
ชื่อผู้แต่ง: วิรัช ทุ่งวชิรกุล
Call Number: 174.2 ว689จ 2559
รายละเอียด: หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์” เล่มนี้ มีข้อยุ่งยากและละเอียดอ่อนมากในการตีความ โดยการวินิจฉัยว่าแพทย์ผู้ใดทำผิดจริยธรรมในวิชาชีพของตนนั้น ไม่สามารถใช้การตีความตามบทกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีใช้บังคับอยู่เท่านั้น แต่จะต้องนำเอาข้อเท็จจริงและสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นมาพิจารณาร่วมด้วยเสมอ ตามพระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center