แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561

[box type=”note”]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริฝนหลวง
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง  
Call Number: อ 551.577 ค961 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งในหนังสือชุด “ศาสตร์พระราชา” โดยได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป สำหรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงเกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 15 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพ.ศ. 2598 ทรงทราบถึงความเดือนร้อนทุกข์ยากของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งในเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินในเวลานั้นทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้า   แต่ไม่สามารถก่อตัวจนเกิดเป็นฝนได้ จึงเริ่มทรงงานโดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ วิจัย ศึกษาหาข้อมูลต่างๆกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของ “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนำเสนอในรูปแบบสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ[/box]
[box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร
ชื่อผู้แต่ง: อนุชา เสมารัตน์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
Call Number: อ 294.5 จ131 2557
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร” เล่มนี้เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่การดำเนินการโครงการต่างๆ การบันทึกภาพการบูรณปฏิสังขรณ์ และบันทึกเหตุการณ์ภาพการฉลองสมโภชเทวสถานเอาไว้อย่างครบถ้วน มีภาพประกอบสีที่สวยงาม ทั้งนี้ความสำเร็จในการบูรณปฏิสังขรณ์ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ที่ให้ความเคารพยกย่องในศาสนสถานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปกรรมอันทรงคุณค่าของเทวสถาน สำหรับพระนคร ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติของเทวสถานสำหรับพระนคร และคระพราหมณ์สืบไป[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
ชื่อผู้แต่ง: เถี่ยหนิง
Call Number: 895.13 ถ721ต 2557
รายละเอียด:  หนังสือ “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” เล่มนี้ เป็นนวนิยายจีนสมัยใหม่ และเป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อหาจะบรรยายถึงความรัก สะท้อนสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของสังคมจีนยุคปัจจุบัน ผ่านตัวละครที่มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในหูท่งสายหนึ่ง อันเป็นชุมชนย่านตรอกซอยดั้งเดิมของกรุงปักกิ่ง เป็นกลวิธีสื่อนัยความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและคุณธรรมของโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่ ซึ่งผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นได้อย่างแยบยลและประณีต ทั้งในด้านอรรถรส ความงาม ตลอดจนด้านภาษา[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: การสะกดนิ้วมือไทย ก.ไก่ สำหรับภาษามือไทย
ชื่อผู้แต่ง: กำพล สุวรรณรัต, บรรณาธิการ
Call Number: 371.912 ก523 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การสะกดนิ้วมือไทย ก.ไก่ สำหรับภาษามือไทย” เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงใหม่  พ.ศ. 2559 โดยรายละเอียดเนื้อหาภายในเล่มจะมีการเปลี่ยนภาพวาดแบบสะกดนิ้วมือไทยแบบใหม่ ทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนตัวสะกดสระใหม่บางตัว ซึ่งยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสียงสระภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการสะกดนิ้วมือไทย แปลเป็นภาษอังกฤษ และยังได้ปรับปรุงตามรูปสระภาษาไทยที่มองเห็นด้วยตาซึ่งดูง่ายกว่าของเดิม  สำหรับคนที่ไม่รู้จักภาษามือมาก่อนก็สามารถฝึกทำตามได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญเพื่อต้องการให้คนหูหนวกรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ภายในเล่มจะมีภาพประกอบการสะกดนิ้วมือ ก.ไก่ ตั้งแต่ พ.ศ.02499-2555 ให้มาศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: เจาะจุดแข็ง 2.0
ชื่อผู้แต่ง: แรธ, ทอม
Call Number: พ 658.4 ร915จ 2558
รายละเอียด: หนังสือ “เจาะจุดแข็ง 2.0”  เล่มนี้เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นพบพรสวรรค์ของตนเอง ตามขั้นลำดับ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ลงมา ซึ่งเมื่อได้หนังสือมาด้านหลังจะมี รหัส ผ่านเข้าทำแบบประเมินออนไลน์ ในหนังสือจะมีทั้งหมด 34 คุณสมบัติ เมื่อทำการประเมินแล้ว จะได้รับ 5 คุณสมบัตินั้น ๆ ที่เป็นจุดแข็งของเรา มีทั้งความหมาย การยกตัวอย่างสถานการณ์ แนวทางความคิดในการปฏิบัติตัว และมีวิธีการทำงานปรับตัวเข้าหาผู้ที่มีคุณสมบัตินั้น ๆ อีกด้วย คุณลักษณะต่าง ๆ ในหนังสือ เราสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้อย่างง่าย ภาษาการเขียน การยกตัวอย่างเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการนำไปคิดวิเคราะห์ผู้คนที่พบเจอในสังคม เพื่อทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนมุมมองให้ตรงกัน หรือเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์แปลกๆ ของแต่ละคุณสมบัติได้[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: มายามนุษย์เทียม
ชื่อผู้แต่ง: ศิริ มะลิแย้ม
Call Number: รส ศ446ม 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “มายามนุษย์เทียม” เล่มนี้เป็นหนังสื่อรวมเล่มเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้กับสังคมหันมาสนใจวิทยาศาสตร์กันมากยิ่งขึ้น วิทยาศาสตร์ดูเป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ คน ดังนั้นการนำวิทยาศาสตร์มานำเสนอในรูปแบบ เรื่องสั้น นวนิยาย ที่ค่อยๆ อธิบายผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันอยู่ในชีวิตเราอย่างไร และในบางครั้งอาจมีเนื้อหาเกินจริง เนื่องจากมีการสร้างจากจินตนาการ แต่ก็มีจินตนาการในหลายเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์นำมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีให้เห็นในปัจจุบัน[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวงวรรณคดีไทย
ชื่อผู้แต่ง: โชษิตา มณีใส
Call Number: 895.9109 ช838ท 2559
รายละเอียด: หนังสือ “เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวงวรรณคดีไทย” เล่มนี้เป็นหนังสือรวมบทความ ซึ่งผู้เขียนตั้งใจและต้องการสื่อเพื่อเป็นประดุจเทียนที่ส่งประกายแสงเรืองรอง จุดเติมต่อพลังความคิด ความรัก และความสนใจในวรรณคดีไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจกับการศึกษาวรรณคดีในเรื่องต่างๆ อาทิ เช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง: วาทวินิจตามแนวคิดเรื่องหลักการโต้แย้ง และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีลักษณะการนำเสนอแตกต่างกันไป บางเรื่องเสนอข้อมูลใหม่ บางเรื่องเสนอความคิดมุมมองใหม่ บางเรื่องโต้แย้งความคิดที่มีผู้เสนอไว้ บางเรื่องเสนอความคิดในประเด็นที่แตกต่างกันไป จากที่มีผู้เคยกล่าวไว้แล้ว เป็นต้น[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ปฐมบทและการประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ชื่อผู้แต่ง: สายใจ พัวพันธ์
Call Number: 155.24 ส657ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ปฐมบทและการประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นเพียงความรู้พื้นฐานสำหรับผู้อ่านที่เป็นบุคลากรสุขภาพ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และใช้ภาษาวิชาการหรือคำศัพท์เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ในคลินิกสำหรับกรณีตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อนอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรสุขภาพที่แสวงหาวิธีการช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์ด้านจิตสังคมสำหรับผู้เจ็บป่วยต่อไป[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
ชื่อผู้แต่ง: สุพร แก้วศิริวรรณ
Call Number: 618.2 ส827ก 2556
รายละเอียด: หนังสือ “การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์” เล่มนี้จัดทำขึ้นตามโครงการผลิตตำราของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่สรีรวิทยาการตั้งครรภ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ สรีรวิทยาทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์ การพยาบาลในระหว่างตั้งครรภ์ และโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ การเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ภาวะไม่สุขสบายทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ รวมถึงการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ เป็นต้น โดยการเน้นเนื้อหาตั้งแต่การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร จนถึงการเตรียมตัวเพื่อคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา โดยได้ศึกษาค้นคว้าจากตำราทั้งในและต่างประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การนิเทศนิสิตนักศึกษาในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และเพื่อให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ สำหรับนิสิตพยาบาล หรือบุคลากรที่สนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: Hacking : ศิลปะการเขียนโค้ดโปรแกรมสำหรับแฮกเกอร์มืออาชีพ
ชื่อผู้แต่ง: อีริคสัน, จอน
Call Number: 005.8 อ773ฮ 2552
รายละเอียด:  การแฮกเกอร์นั้นเป็นเรื่องยาก จะต้องอาศัยทั้งความรู้ในแนวกว้างและแนวลึกเพื่อทำความเข้าใจ โดยเนื้อหาภายในหนังสือ Hacking : ศิลปะการเขียนโค้ดโปรแกรมสำหรับแฮกเกอร์มืออาชีพ” เล่มนี้จึงได้อธิบายโลกของการแฮกเกอร์ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยการให้ภาพที่สมบูรณ์ ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไปจนกระทั่งถึงโค้ดภาษาเครื่องสำหรับการฉวยโอกาสโจมตีจากช่องโหว่ นอกจากนั้น ในเอดิชั่นนี้ยังได้แถมแผ่นซีดี ที่สามารถบูตได้ ซึ่งแผ่นซีดียังได้ประกอบด้วยซอร์สโค้ดที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปทดลองระหว่างการอ่านและศึกษาตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้ได้[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา
ชื่อผู้แต่ง: สันติ เล็กสุขุม
Call Number: 709.593 ส582ป 2560
รายละเอียด: หนังสือ “ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา” เล่มนี้เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของงานศิลปกรรมไทย แบ่งเนื้อหาตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พร้อมภาพงานศิลปะไทยในรูปแบบต่างๆ โดยให้ความรู้ด้านศิลปะไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คือตั้งแต่ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะทวารวดี ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะหริภุญชัย ศิลปะลพบุรี ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา มาจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึ่งลักษณะเด่นของศิลปะแต่ละยุค มีการพัฒนาการ และการสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น อันแสดงถึงภูมิปัญญาของช่างในอดีตที่ได้สร้างงานศิลปะอันทรงคุณค่า และแฝงไว้ด้วยความศรัทธาจนกลายมาเป็นมรดกของชาติสืบต่อมา[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561ชื่อหนังสือ: การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
ชื่อผู้แต่ง: วรากร ศรีเชวงทรัพย์
Call Number: 621.3822 ว296ก 2560
รายละเอียด:  ระบบการรับส่งสัญญาณข้อมูลเกือบทั้งหมดในปัจจุบันล้วนแล้วแต่ใช้สัญญาณดิจิทัลในการสื่อสารทั้งสิ้น ดังนั้นการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารโดยใช้สัญญาณดิจิทัลก็เพื่อนำมาใช้แทนที่ระบบการติดต่อสื่อสารแบบดั้งเดิม เนื่องจากแบบใหม่นี้สามารถนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการปรับปรุงสัญญาณให้ดีขึ้นได้ ทั้งในเรื่องการปรับรูปภาพหรือสัญญาณให้ชัดเจนขึ้น หนังสือตำรา “การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล” เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล และสามรถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 พร้อมตัวอย่างการนำการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลไปใช้งานด้วย[/box]

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center