แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2560

ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: ตราไปรษณียากรไทย 2559
ชื่อผู้แต่ง: ไปรษณีย์ไทย
Call Number: อ 769.569593 ต167 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ตราไปรษณียากรไทย 2559” เล่มนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเนื้อหาและภาพประกอบของแสตมป์ภายในเล่ม ประกอบด้วย ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9      แสตมป์ฉลองครบรอบพระชนมายุ แสตมป์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ แสตมป์พระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพ แสตมป์ราชาภิเษกสมรส รวมถึงแสตมป์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญยังมีรายละเอียดในการจัดทำแสตมป์    แต่ละชุดที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม -1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างแสตมป์จริงที่สามารถใช้งานได้ตามกฎหมายมาให้ชมอีกด้วย อาทิเช่น แสตมป์ชุดนักษัตรปีวอก วันเด็กแห่งชาติ2559  เทศกาลตรุษจีน สื่อแห่งความรัก  100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานกาชาด และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2559 เป็นต้น


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564
ชื่อผู้แต่ง: สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
Call Number: อ 338.9593 ผ932 2560
รายละเอียด: “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564” ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง จากแผนพัฒนาฯ ฉบับ  ที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของสังคมไทย


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: ธีรวัฒน์ ประกอบผล
Call Number: 005.133 ธ647ค 2560
รายละเอียด:  หนังสือ “คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เป็นคู่มือที่อธิบายพื้นฐานการเขียนภาษา C เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ C++ C# และ JAVA โดยนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่อธิบายหลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง เขียนอัลกอรึทึมด้วยผังงาน และซูโดโค้ด เข้าใจหลักการบันทึกลงไฟล์และอ่านไฟล์ การเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์แบบข้อความ กราฟิก และภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ พร้อมทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: Thailand tourism : the early days
ชื่อผู้แต่ง: Beek, Steve Van
Call Number: R 915.93 B414T 2016
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ Thailand tourism : the early days” เล่มนี้ เนื้อหาสาระภายในเล่มจะเป็นข้อมูล     ในอดีตย้อนหลังไปในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา (ปี2493-2503) ซึ่งกล่าวถึงวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวไทย และการอธิบายวิสัยทัศน์ เรื่องราวความทุ่มเทของบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยุคดังกล่าว ที่มีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จให้แก่การท่องเที่ยวของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีส่วนพิเศษในหนังสือที่อุทิศให้แก่ราชวงศ์ของไทย ด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสื่อในการอนุรักษ์เรื่องราวของผู้บุกเบิกด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเริ่มต้น และ    ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้านนี้ได้ดำเนินรอยตาม และไม่ให้ลืมบรรดาผู้บุกเบิกที่ต้องเผชิญความเสี่ยงและโอกาสในหลายเรื่อง กว่าจะมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นในวันนี้ได้


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม
ชื่อผู้แต่ง: นงณภัทร รุ่งเนย
Call Number: 616.075 น136ก 2560
รายละเอียด: หนังสือ “การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม” เล่มนี้เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพ การซึกประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพทั่วไป พยาบาลเวชปฏิบัติ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินสุขภาพต่อไป


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: พื้นฐานช่างโลหะ
ชื่อผู้แต่ง: กฤษณ์ อินทรนนท์
Call Number: 682.092 ก281พ 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พื้นฐานช่างโลหะ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักและวิธีพื้นฐานของการเชื่อมโลหะ เรียนรู้เรื่องวัสดุ โลหะ-อโลหะ และเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญ ที่ต้องรู้จัก การประกอบอุปกรณ์และการเตรียมเครื่องเชื่อม การปรับเปลวไฟและความดันแก๊ส เทคนิคการปรับสำหรับโลหะแต่ละแบบ พร้อมคำอธิบายวิธีการเชื่อมด้วยแก๊สและไฟฟ้า รวมทั้งการบัดกรี ทีละขั้นตอน เพื่อให้ลงมือทำได้ด้วยตัวเอง หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และใช้ประกอบอาชีพต่อไป


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค
ชื่อผู้แต่ง: ปราณี ทู้ไพเราะ
Call Number: 616.075 ป445ค 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค” เล่มนี้ มีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องมีขั้นตอนต่างๆ ทั้งการซักประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล การตรวจเลือดและการแปลผล การตรวจปัสสาวะและการ      แปลผล การเพาะเชื้อและการแปลผล การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและการแปลผลการตรวจพิเศษต่างๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยพยาบาล บุคลากร และผู้สนใจสามรถประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยหรือของตนเองได้


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: BRANDiNG 4.0
ชื่อผู้แต่ง: ปิยะชาติ อิศรภักดี
Call Number: 658.827 ป621บ 2559
รายละเอียด: ภาพลักษณ์ ชื่อสินค้า การโฆษณา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และอีกมากมายที่คนส่วนใหญ่    จะกล่าวถึงเมื่อถูกถามถึงคำจำกัดความของคำว่า “แบรนด์” เช่นเดียวกันกับคำถามที่ว่าแบรนด์มีหน้าที่อะไร หนังสือ BRANDiNG 4.0” เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับคำว่าแบรนด์ไปอย่างสิ้นเชิง เพราะได้ย่อโลกแห่งการตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน และขยายผลสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านให้ความสำคัญกับมันมากแค่ไหน เพื่อจะสร้างการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งให้หลักการและเทคนิคของการสร้างแบรนด์ที่จะประสบความสำเร็จในปัจจุบัน


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง: รัตนพล ชื้นค้า, บรรณาธิการ
Call Number: 895.9107 น454 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมบทความ 17 เรื่อง  ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี: นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์     โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี จะเป็นบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านคติชนวิทยา ภาษาและวรรณคดี เพลง และส่วนที่สอง คือนิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์       เป็นบทความจากโครงการวิจัย อาเซียนนิทัศน์:การศึกษาอัตลักษณ์อาเซียนในนิทานมหัศจรรย์ ซึ่งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์      ได้ต้องกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นบทความแต่ละเรื่อง ซึ่งน่าอ่านและน่าติดตามยิ่ง


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง: อริสรา เสยานนท์
Call Number: 338.4791 อ181ก 2560
รายละเอียด: หนังสือ “การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” เล่มนี้ เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ   เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 15 บท ซึ่งได้มีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในการ    ใช้เป็นคู่มือพัฒนาการเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่อไป


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ชื่อผู้แต่ง: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 
Call Number: 004.21 อ978ก 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศ ในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เริ่มตั้งแต่วงจรการพัฒนาระบบ การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล การสร้างแผนภาพอีอาร์ การใช้โปรแกรม MS-Visio เพื่อสร้างแผนภาพหรือไดอะแกรมต่างๆ ซึ่งเนื้อหาข้างต้นเพียงพอต่อการเรียนรู้ในระดับพื้นฐาน สามารถนำไปต่อยอดความรู้ในระดับสูงต่อไป ภาษาอ่านเข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ช่วยปูความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้เป็นอย่างดี


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: โรคระบบการหายใจพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง: พิชญาภา รุจิวิชชญ์, บรรณาธิการ
Call Number: 616.2 ร924 2559
รายละเอียด: โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในประชากรไทย ดังนั้นการวินิจฉัยโรคให้ได้ตั้งแต่ระยะแรกก็เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต หนังสือ “โรคระบบการหายใจพื้นฐาน” เล่มนี้จึงประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น การชักประวัติและอาการวิทยา การตรวจร่างกายระบบหายใจ  การแปลผลภาพรังสี  ทรวงอกพื้นฐาน การตรวจสมรรถภาพปอด การวิเคราะห์ก๊าชในเลือดแดง การวิเคราะห์น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ โรคปอดอักเสบชุมชน และภาวการณ์หายใจล้มเหลว  เป็นต้น   ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป      แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถนำไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center