แนะนำหนังสือ 16 ตุลาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558
BK_1_161058ชื่อหนังสือ : เรือนพื้นถิ่นล้านนา
ชื่อผู้แต่ง :  ฐาปนีย์ เครือระยา
Call Number : 
728.09593 ฐ319ร 2558 รายละเอียด : เรือนพื้นถิ่นเป็นสถาปัตยกรรมแบบหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับสิ่งแวดล้อมที่ร่วมกันก่อรูปเรือนพื้นถิ่นให้มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง ด้านการใช้สอยเรื่องพื้นถิ่นก็ปรับแต่งและประยุกต์พื้นที่ในเรือนให้ตอบสนองการใช้งานได้อย่างลงตัว ดังนั้นการศึกษารูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจึงรวมไปถึงการศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ หนังสือ เรือนพื้นถิ่นล้านนา” เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเรือนพื้นถิ่นในแถบจังหวัดภาคเหนือที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งเรือนกลุ่มไทยวนไทลื้อ และไทใหญ่โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา  และเรือนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
BK_2_161058ชื่อหนังสือ :  รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้แต่ง :  พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Call Number : 371.3 พ721ร 2558 รายละเอียด : การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ปัจจัยหนึ่งของการปฏิรูป คือ การสอนเพื่อประเทศไทย ดังนั้น ครูต้องเป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่ต้องมีความรู้ และความกระจ่างในเนื้อหา หนังสือ “รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21”  เล่มนี้จึงเน้นให้ครูมีการวิเคราะห์เนื้อหาที่สอนก่อนว่าควรเป็นเนื้อหาใด ประเภทใด เรียงลำดับ เชื่อมโยงกันอย่างไร และเป็นเนื้อหาตามตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพื่อออกแบบการสอนโดยเลือกยุทธศาสตร์การสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา รวมทั้งยังนำเสนอการวิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัด ตลอดจนการนำตารางวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้รายวันอีกด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญของแผนฯ คือ 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ และ 3. ประเมินผลการเรียนรู้
BK_3_161058ชื่อหนังสือ : ตำราโรคหืด
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 616.238 ต367 2556 รายละเอียด : เป็นตำราที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืด เป็นโรคที่พบได้บ่อย จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ทั่วไปไม่ประสบความสำเร็จ แต่หนังสือ “ตำราโรคหืด” เล่มนี้ให้ความรู้กับแพทย์เฉพาะทางในโรคหืดโดยเฉพาะ จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและกับบุคคลที่อยู่ในวงการแพทย์ได้รับความรู้เฉพาะด้านเป็นอย่างดี
BK_4_161058ชื่อหนังสือ : พ่อรวยสอนลงทุน
ชื่อผู้แต่ง : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.
Call Number : พ 332.02400973 ค451พ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “พ่อรวยสอนลงทุน” เล่มนี้จะบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น เก่งขึ้น และทนต่อสภาวะความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลงในโลกการลงทุน ที่นับวันมีแต่จะดุเดือดได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุด มันยังช่วยย้ำให้ได้เห็นความสำคัญของเป้าหมายและแผนการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการลงทุนอย่างยิ่งยวด อีกทั้งจะเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการลงทุนของคุณไปตลอดกาล   ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นมือใหม่ หรือมือเก่า เพียงขอให้คุณเปิดใจที่จะรับบทเรียนของ พ่อรวย ในเล่มนี้ ที่นับได้ว่ารวบรวมมาได้ดีที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด จากหนังสือทั้งหมดในชุด “พ่อรวยสอนลูก” แล้วจะทราบว่าการลงทุนเป็นเรื่องของการเดินทางและจุดเริ่มต้นของเส้นทางนี้
BK_5_161058ชื่อหนังสือ : คู่มือตารางสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน วสท. พ.ศ.2556
ชื่อผู้แต่ง : ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
Call Number : 621.31933 ป414ค 2558 รายละเอียด : ในการทำงานด้านไฟฟ้ากำลัง ช่างและวิศวกรไฟฟ้าจะต้องทำการคำนวณหาขนาดของสายไฟฟ้า, ท่อ , CB , Wireways และ Cable Trays ทุก ๆ งาน การคำนวณหาขนาดของอุปกรณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น จะต้องทำตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ฉบับล่าสุด ซึ่งขณะนี้คือฉบับปี 2556  การคำนวณดังกล่าวที่มานั้นมีขั้นตอนมาก ช่างและวิศวกรไฟฟ้าบางท่านอาจเข้าใจข้อกำหนดไม่ดีพอ ทำให้ไม่สามารถคำนวณได้ หรือ การคำนวณอาจผิดพลาดได้ จึงจัดทำหนังสือ“คู่มือตารางสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน วสท. พ.ศ.2556” เล่มนี้ขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย, จำนวนสายไฟฟ้าในรางเดินสาย (Wireways), พิกัดกระแสสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย, พิกัดกระแสสายไฟฟ้าบน รางเคเบิล, ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย, ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB บนรางเคเบิล, แรงดันตก, ขนาดสายดิน, สาย ท่อ CB ของ Motors และกระแสลัดวงจร
BK_6_161058ชื่อหนังสือ : คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 3D and Lumion 3D v.4 : สำหรับการขึ้นรูปโมเดลและงานสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
ชื่อผู้แต่ง : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
Call Number : 620.00420285 ภ432ค 2557 รายละเอียด : หนังสือ “คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 3D and Lumion 3D v.4 : สำหรับการขึ้นรูปโมเดลและงานสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ” เล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านที่ยังไม่เคยใช้ AutoCAD 3D และ Lumion 3D มาก่อนสามารถสร้างโมเดล 3 มิติด้วยวิธีใหม่ใน AutoCAD สามารถสร้างภาพเรนเดอร์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติใน Lumion ได้อย่างรวดเร็ว โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1.สอนการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติด้วยวิธีใหม่ๆ 2.สอนการใช้ Lumion 3D และ 3. เป็นแบบฝึกหัด AutoCAD และ Lumion
BK_7_161058ชื่อหนังสือ : Workshop Flash CS6 Animation สร้างงานแอนิเมชันการ์ตูน
ชื่อผู้แต่ง : มนัสสินี ล่ำสันเทียะ
Call Number : 006.7869 ม173ว 2558 รายละเอียด : หนังสือ “Workshop Flash CS6 Animation สร้างงานแอนิเมชันการ์ตูน” เล่มนี้ เป็นการเรียนรู้และลงมือทำจริงกับแอนิเมชันการ์ตูนด้วยโปรแกรมแฟลช เริ่มตั้งแต่รู้จักส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม ออกแบบและสร้างตัวการ์ตูนให้เหมาะกับงานแอนิเมชัน เตรียมวางแผนโครงสร้าง การทำงานด้วยสตอรีบอร์ด ลงมือทำแอนิเมชันให้การ์ตูนเคลื่อนไหว กะพริบตา พูดได้ หันซ้ายหันขวา และการ์ตูนเดิน รวมถึงการนำใบหน้าจากรูปถ่ายมาทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน พร้อมเทคนิคการสร้างฉากบรรยายต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงานแอนิเมชันสู่มืออาชีพ
BK_8_161058ชื่อหนังสือ : มหัศจรรย์ทับทิม
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ วรคามิน
Call Number : 634.64 ส283ม 2554
 รายละเอียด : น้ำทับทิมสกัดได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักวิทยาศาสตร์ในระยะ 5 ปีมานี้ มีระดับเป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพชั้นนำ โดยผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันที่มีชื่อเสียง พิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการออกมาสนับสนุนเป็นอันมาก และพบว่าน้ำทับทิมสกัดให้ประโยชน์ต่อสุขภาพไม่เป็นพิษไม่เกิดผลข้างเคียง และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นถ้าต้องการทราบรายละเอียด หนังสือ “มหัศจรรย์ทับทิม” ก็มีมานำเสนอนั้นคือ น้ำทับทิมสกัดต้านมะเร็งเต้านม, น้ำทับทิมสกัดกับมะเร็งต่อมลูกหมาก, พฤกษาเคมีในทับทิมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ, น้ำสกัดทับทิมป้องกันรักษาโรคหัวใจ, น้ำทับทิมสกัดแก้ปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย, น้ำทับทิมสกัดช่วยลดความดันโลหิต เป็นต้น
BK_9_161058ชื่อหนังสือ : ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 1
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 320.01 ป372 2558 ล1 รายละเอียด : หนังสือ “ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 1” และมีต่อเนื่องเล่ม 2 , เล่ม 3 เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความคิดของปรัชญาทั้งหลาย และได้สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศของหนังสือในสาขาวิชานี้ขึ้นใหม่ ประวัติปรัชญาการเมือง โดยได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของธูซิดิดีส และ เซโนฟอน ในสมัยโบราณ อีกทั้ง เอ็ดมันด์ ฮูสเซิร์ล กับ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ ในยุคนสมัยใหม่เข้าไว้ด้วย นอกจากนั้นยังมีความเรียงว่าด้วย ลีโอ สเตร๊าส์ บรรณาธิการผู้ล่วงลับไปแล้ว อยู่ในบทส่งท้าย และในบางบทก็มีการเขียนถึงเนื้อหาเกี่ยวกับนักคิดในบทนั้นๆ ขึ้นใหม่อีกด้วย ผู้เขียนต่างมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่านเข้าใจผลงานของปรัชญาเมธีแต่ละคนอย่างที่ตัวเขาเองเข้าใจ มากกว่าจะให้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางประวัติภูมิปัญญา หรือประวัติศาสตร์สังคม บรรณาธิการทั้งสองได้เตือนว่า เนื้อหาเชิงตีความของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามจะทดแทนการอ่านตัวตนฉบับดั้งเดิมที่กล่าวถึงไว้อย่างระมัดระวัง ในทางตรงกันข้าม ข้อเขียนทั้งหลายที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้อาจจะจูงใจให้นักศึกษากลับไปหาต้นฉบับเดิมเหล่านั้นได้
BK_10_161058ชื่อหนังสือ : อาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 641.5959 อ677 2558 รายละเอียด : อาหารการกิน มิใช่เพียงหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของมนุษย์ที่รู้จักดัดแปลงปรุงแต่งอาหารอย่างประณีตพิถีพิถัน การกินไม่ใช่สักแต่นำอาหารเข้าปากเคี้ยวอีกต่อไป แต่มีแบบแผนและระเบียบวิธีทั้งตัวอาหารเอง และธรรมเนียมบนโต๊ะอาหาร เป็นศาสตร์ที่ส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นวัฒนธรรมการกิน อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคม หนังสือ “อาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน” เล่มนี้ จะทำให้ได้เห็นภาพรวมเรื่องอาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียนทั้งสิบประเทศ เห็นลักษณะร่วมในการใช้วัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร การกิน เมนูอาหาร ฯลฯ และได้รู้จักเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับ ประกอบด้วย แผนที่แสดงเอกลักษณ์อาหารการกินในอาเซียน,ไทม์ไลน์ กินอย่างคนอาเซียน จากอดีตสู่ปัจจุบัน,อาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน, เข้าครัวคนอาเซียนและรายชื่อร้านอาหารต่างๆในอาเซียน
BK_11_161058ชื่อหนังสือ : คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Excel+PowerPoint 2013 : เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Certification
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : ต 005.369 คก695 2558 รายละเอียด : “คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Excel+PowerPoint 2013 : เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Certification” เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2013 ที่แนะนำเครื่องมือ เพื่อการวิเคราะห์ออกแบบเชิงแผนภูมิที่โดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น ทั้งการรองรับการบันทึกไฟล์ขึ้นระบบ Cloud และระบบ Microsoft OneDrive ช่วยให้ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาในขณะที่กำลังเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และยังได้ออกแบบ การใช้งานได้รองรับทั้งบน Computer Tablet และWindows Phone จากสถานที่และตำแหน่งต่าง ๆ ทั่วโลก
BK_12_161058ชื่อหนังสือ : โครเชต์กระเป๋าเชือกร่ม สู่มืออาชีพ
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 746.434 ค962 2557 รายละเอียด : หนังสือ “โครเชต์กระเป๋าเชือกร่ม สู่มืออาชีพ” ได้รวบรวมแบบกระเป๋าสุดเก๋ พร้อมหมวกแสนสวย ที่สร้างสรรค์โดยวิธีการถักโครเชต์จาก เชือกร่ม โดยในเล่มได้อธิบายตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ จนถึงวิธีการทำอย่างละเอียด จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมมีภาพประกอบสวยงามในแต่ละขั้นตอนการทำ พร้อมกับคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการถักกระเป๋าเชือกร่มในแต่ละใบ เพื่อจะได้ทราบถึงรู้ต้นทุนคร่าวๆ เพื่อนำไปตั้งราคาขายก่อนนำออกจำหน่าย หรือทำเป็นของขวัญให้คนพิเศษในโอกาสต่าง ๆ

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center