แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560

library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipul ชื่อหนังสือ: อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Call Number: อ 581 อ182 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลพรรณพืชไว้มากกว่า 270 ชนิด ประกอบด้วยคำอธิบายลักษณะพรรณพืช ไม่ว่าจะเป็น ต้น ดอก ใบ ผล และเมล็ด    ถิ่นกำเนิด เขตการกระจายพันธุ์ ประโยชน์ และโทษของพืชนิดนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีภาพประกอบสีและภาพลายเส้นที่จะช่วยให้เข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพรรณพืช รวมถึงประชาชนและผู้สนใจทั่วไป


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: มองคนอย่างกิ้งก่าถึงเวลากระชากหน้ากาก
ชื่อผู้แต่ง: โรเซนเบอร์ต, เมอร์ริค  
Call Number: พ 158.2 ร932ม 2560
รายละเอียด: การรับมือกับคนเป็นเรื่องยากที่สุด หลาย ๆ คนอาจจะเห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าว เพราะคนเรานั้นซับซ้อน มีหลากอารมณ์ หลากความคิด หลากหลายการกระทำ พฤติกรรมของคน เป็นเรื่องที่มีศาสตร์การเรียนรู้จากทั่วโลกให้ศึกษากันมายาวนานนับร้อยปี หนังสือ “มองคนอย่างกิ้งก่า ถึงเวลากระชากหน้ากาก” เล่มนี้ เป็นเรื่องราวของการผจญภัยของกลุ่มเพื่อนวิหคทั้งสี่ ที่มีนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างเช่น นกอินทรี นกแก้ว นกพิราบ และนกฮูก      ซึ่งเป็นตัวแทนของคน 4 ประเภท ที่จะมาบอกเล่าแง่คิดผ่านเรื่องราวการผจญภัย การปรับตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความคิดสร้างสรรค์ของนกแต่ละประเภทในถ้ำคริสตัล ความปลอดภัยภายใต้การดูแลของครอบครัวนกพิราบ และเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกมากมาย หนังสือเล่มนี้ให้แง่คิดดีๆ มากมาย การเปลี่ยนสีเหมือนกิ้งก่า ก็เพื่อที่จะได้เข้ากับคนอื่นได้มีวิธีการที่จะรับมือได้ ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมมนุษย์


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง: ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Call Number: 352.1409593 ศ734ข 2559
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ หนังสือ “ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย” เล่มนี้เป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ไว้เพื่อทบทวนแนวคิดและรูปแบบของโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น      ที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น รวมถึงมุ่งศึกษาประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงในปัญหาและข้อจำกัดของโครงสร้าง       การปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นของการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอแนะทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นและแนวทางส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ชื่อผู้แต่ง: ชลัช จงสืบพันธ์
Call Number: 323 ช237บ 2559
รายละเอียด: สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นประเด็นที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดให้มีการคุ้มครอง ส่งเสริมและขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่มากขึ้น และได้กำหนดให้รัฐดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ให้มีการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้พ้นจากการล่วงละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น อีกทั้งยังต้องอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีองค์กรอิสระหลายแห่งที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผ่านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม องค์กรอัยการ และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินถือว่าเป็นองค์กรคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มีความสำคัญที่สุดองค์กรหนึ่ง เพราะมีการคุ้มครองสิทธิทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ครอบคลุมผู้ใช้อำนาจรัฐทุกประเภท


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: สถิติธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง: สายสมร วงศ์สวัสดิ์ 
Call Number: 519.5 ส663ส 2560
รายละเอียด:แนะนำหนังสือ “สถิติธุรกิจ” เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์เส้นถดถอย อย่างง่าย การวิเคราะห์เส้นถดถอยเชิงซ้อน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นต้น ซึ่งการนำเสนอในแต่ละหัวข้อจะมีตัวอย่างและคำอธิบายในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย เพื่อให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถ     ทำความเข้าใจได้โดยง่าย


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: คนการเมือง
ชื่อผู้แต่ง: นรนิติ เศรษฐบุตร
Call Number: 324.2092 น217ค 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “คนการเมือง” เล่มนี้ผู้เขียนไก้กล่าวถึงเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนั้น     ซึ่งมีคนที่มีอำนาจหน้าที่ เป็นผู้คิด ผู้นำ หรือเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นทั้งสิ้น เนื้อหาภายในเล่ม จึงต้องการให้รู้จักกับบุคคลที่เป็นตัวจักรหรือฟันเฟืองในสังคมไทย บางคนอาจรู้จักดีแล้ว แต่ต้องการให้มองอีกด้านให้ช่วยกันดู  เพราะสิ่งสำคัญไม่ต้องการให้มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ซึ่งเน้นเนื้อหาที่กระชับ แต่ให้เห็นชีวิต ที่มา และงานการเมืองของผู้แสดงบทบาท ว่าใครทำอะไร เมื่อใด ในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไร เป็นต้น


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย : การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป
ชื่อผู้แต่ง: วสันต์ เหลืองประภัสร์
Call Number: 351 ว358ก 2559
รายละเอียด: เป็นเวลามากกว่าทศวรรษที่ประเทศไทยขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นมีพัฒนาการในหลายด้าน ทั้งในเชิงโครงสร้างการปกครอง การเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นการกระจายอำนาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรสู่ท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังคงมีปัญหาหลายประการ อาทิ กระบวนการกระจายอำนาจทั้งในเรื่องอำนาจหน้าที่และงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น หนังสือ “การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย : การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูปเล่มนี้ จึงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และผู้ที่สนใจทั่วไป


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง: สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
Call Number: 352.14 ส115น 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  เล่มนี้เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัย ซึ่งพบว่า การเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการจัดระบบภาษีแบ่ง การปรับฐานภาษีจัดสรร และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน: เงินกู้และตลาดทุน ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นมีพัฒนาการในหลายด้าน ทั้งในเชิงโครงสร้างการปกครอง การเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นการกระจายอำนาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรสู่ท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังคงมี   ปัญหาหลายประการ อาทิ กระบวนการกระจายอำนาจทั้งในเรื่องอำนาจหน้าที่และงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และปัญหาความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนถิ่นในการทุจริต เป็นต้น


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: SET Your Startup business guide : รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ
ชื่อผู้แต่ง: ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี
Call Number: พ 658.11 ณ253ซ 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “SET Your Startup business guide : รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ” เล่มนี้ เป็นคู่มือเผยแพร่ความรู้ วิถีและแนวคิดการทำธุรกิจแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม รวมถึงแนวทางการระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบที่น่าอ่าน เข้าใจง่าย ตามสไตล์การออกแบบสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกให้ผู้ที่สนใจเข้าใจและเข้าถึงธุรกิจสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้น


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง: วุฒิสาร ตันไชย
Call Number: 352.14 ว874ก 2559
รายละเอียด:  ผลจากการวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย” เล่มนี้ หากถามว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นภายในท้องถิ่นได้จริงหรือไม่ ถ้าต้องการให้เกิดขึ้นจริง ก็ควรดำเนินการในเชิงนโยบาย 5 ประการ ได้แก่ 1. ควรมีการพัฒนาประชาธิปไตยและสร้างความเข็มแข็งในชุมชน 2. ควรมีการพัฒนาสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน  3. ควรมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารงาน  4. ควรมีการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วม  5. ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวในการตรวจสอบองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งถ้าทำได้ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย การปฏิรูปประเทศต่อไป


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: Essentials of clinical rheumatology
ชื่อผู้แต่ง: พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
Call Number: 616.723 อ916 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “Essentials of clinical rheumatology” เล่มนี้ มีการนำเสนอเนื้อหา ซึ่งเป็นบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคข้อและรูมาติสซั่ม ซึ่งพบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป ตลอดจนครอบคลุมไปถึงโรคต่างๆ อีกทั้ง     ยังใช้เป็นแนวทางการแปลผลการตรวจทางซีโรโลยี การอ่านภาพรังสีที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มก่อนการผ่าตัด   หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการประกอบการฝึกอบรม และทบทวน หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการดูแลผู้ป่วยต่อไป


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ
ชื่อผู้แต่ง: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 
Call Number: 352.4214 ด554ก 2559
รายละเอียด:  หนังสือ “การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ” เล่มนี้เป็นผลงานวิจัยเพื่อศึกษาหาแนวทางการลดความเลื่อมล้ำและการขยายฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้นำเสนอวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนในรูปแบบใหม่เพื่อลดความเลื่อมล้ำระหว่างเขตพื้นที่เมืองและชนบท นอกจากนี้ผู้เขียนยังเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ ภาษีทรัพย์สิน และภาษีโอนที่ดิน เป็นต้น หนังสือ  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย แวดวงวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center