แนะนำหนังสือ 16 พ.ค. 2561

[box type=”note”]

ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 160561ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง  
Call Number: อ 621.24 ค961 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ค. 2561 “โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนา” เล่มนี้ถือเป็นอีกเล่มหนึ่งในหนังสือ  ชุดศาสตร์พระราชา ซึ่งได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

โครงการพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาเกิดจากการที่พระองค์ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร ที่ประสบปัญหาจากน้ำเน่าเสียในหลายพื้นที่ จึงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขน้ำเน่าเสียในระยะแรกระหว่างพ.ศ.2527-2530 โดยทรงเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนา ทั้งแนวคิดเรื่อง น้ำดีไล่น้ำเสีย ฯลฯ และในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาจึงมีพระราชดำริให้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และเป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ กังหันน้ำชัยพัฒนา

[/box] [box]

 ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561ชื่อหนังสือ: คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++
ชื่อผู้แต่ง: ศุภชัย สมพานิช  
Call Number: 005.133 ศ684ค 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ค. 2561 ปัจจุบันยังคงมีการอัพเดตความสามารถทางภาษาใหม่ๆ เข้ามาเหมือนเช่นภาษาสมัยใหม่อื่นๆ หนังสือ “คู่มือเขียนโปรแกรมด้วภาษา C++” เล่มนี้ ก็เช่นกันภายในเล่มจะมีเนื้อหาตั้งแต่การศึกษาพื้นฐาน     การเขียนภาษา C++ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งใช้งานได้จริง

เน้นปูพื้นฐานเป็นขั้นตอนอัพเดตเนื้อหาล่าสุด ถึง C++14    เรียนรู้ง่าย อธิบายอย่างละเอียด มีตัวอย่างประกอบเนื้อหาชัดเจน โดยจะเรียงลำดับเนื้อหาตั้งแต่ง่ายสุด ไล่ระดับไปเรื่อยๆ จนถึงเนื้อหาที่มีความซับซ้อน หากเนื้อหาในหัวข้อใดเป็นมาตรฐานทางภาษาสมัยใหม่ ก็จะระบุวงเล็บต่อท้ายหัวข้อนั้น   ไว้เสมอ เพื่อให้ทราบว่าโค้ด C++ ของหัวข้อนั้นๆ ต้องใช้ Complier รุ่นใหม่ จึงสามารถทดสอบการทำงานได้

[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561
ชื่อหนังสือ: ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา
ชื่อผู้แต่ง: วรเจตน์ ภาคีรัตน์  
Call Number: 340.1 ว188ป 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา” เล่มนี้ เป็นหนังสืออ่านประกอบการบรรยายวิชานิติปรัชญา ซึ่งผู้เขียนตั้งใจสำรวจความคิดหลักเกี่ยวกับกฎหมาย การเมือง และรัฐ ของนักคิดคนสำคัญที่ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีประวัติศาสตร์ปรัชญาของโลก

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาวิชานิติศาสตร์ วิชาปรัชญา หรือวิชาการทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาและกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความหลากหลายในทางความคิดเกี่ยวกับการตอบคำถามที่เป็นปัญหารากฐานของกฎหมายมากขึ้น     มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และมีจิตใจที่กว้างขวางขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างเสริมเติมแต่งสิ่งที่ยังขาดอยู่ในวงวิชาการทางนิติปรัชญาในประเทศไทย แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561
ชื่อหนังสือ: คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: สุธีร์ นวกุล  
Call Number: 005.4469 ส786ค 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้เป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดจากทางบริษัท ไมโครซอฟต์ ที่มีการอัพเดทโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มเติมคุณสมบัติ พร้อมกับความสามารถมากมาย ของwindows  เหมาะสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์PCที่ต้องติดตั้ง Windows 10 เป็นโปรแกรมระบบปฎิบัติการพื้นฐาน และยังมีเทคนิคสำหรับโน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

หน้าตาการใช้งานเหมือนกันบนทุกอุปกรณ์ สามารถเลือกโหมดในการใช้งานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ได้ และที่สำคัญทำงานจากอุปกรณ์หนึ่งแล้วไปทำงานต่ออีกอุปกรณ์อื่น ด้วยบัญชีรายชื่อเดียวกันได้อย่างไม่สะดุด

ในเวอร์ชัน 10 นี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายอย่าง ทั้งการปรับปรุงส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (UI) โดยมีชื่อว่าระบบ Live Tiles ทำงานร่วมกับ Start Menu และการนำปุ่ม Start กลับมาใช้งานเหมือนเดิม โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ใหม่ Microsoft Edge ที่ทำให้สนุกกับการท่องเว็บ ที่สำคัญ Windows 10 ทำงานได้รวดเร็วบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอแบบสัมผัส และทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่สนใจ สามารถช่วยให้การใช้งาน “Windows 10” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561ชื่อหนังสือ: หลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา
ชื่อผู้แต่ง: สหรัฐ กิติ ศุภการ  
Call Number: 345.077 ส459ห 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “หลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา” เล่มนี้นำเสนอคำอธิบายกฎหมายอาญา หลักและคำพิพากษา ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 ครอบคลุมมาตราที่แก้ไขมากที่สุดเนื่องจากเป็นการแก้ไขโทษปรับในภาคความผิดทั้งหมด อาทิเช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา เป็นต้น

พร้อมข้อสังเกตข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย และเนติบัณฑิตภาคล่าสุด โดยภายในเล่มได้เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561
ชื่อหนังสือ: คอมฯ มือใหม่
ชื่อผู้แต่ง: สุธีร์ นวกุล  
Call Number: 004 ส786ค 2559
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ “คอมฯ มือใหม่” เล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือPC ในการทำงาน รวบรวมการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ PC ได้แก่ โปรแกรม Windows 10,Microsoft Office 2013, อินเทอร์เน็ต, อีเมล, Facebook, Line และโปรแกรมเสริมการใช้งานอื่นๆ

ดังนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาไว้อย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจ   ได้ง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่และมือโปรที่ต้องการอัปเกรดให้ทันยุคสมัย
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561 ชื่อหนังสือ: Type on screen : ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสำหรับสื่อสมัยใหม่
ชื่อผู้แต่ง: ลัปตัน, เอลเลน
Call Number: 760 ล254ท 2560
รายละเอียด: 
แนะนำหนังสือ Type on screen : ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสำหรับสื่อสมัยใหม่”  เล่มนี้จะช่วยจุดประกายไอเดีย และพาไปรู้จักสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้การนำตัวอักษรไปใช้งาน มีสไตล์ โดดเด่น และปรับเปลี่ยน    ได้ในทุกสื่อ ตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงสื่อสมัยใหม่ นอกจากนั้นยังมีส่วนเพิ่มเติมที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องของการสร้างโลโก้ สร้างไอคอน การเติมสีสันด้วยตัวอักษรแบบแอนิเมชัน และการปรับตัวอักษรให้ใช้งานได้เมื่อขนาดหน้าจอที่นำไปใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมายในรูปแบบของคำอธิบายและ Case Study เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจได้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นมีสไตล์และเข้ากันได้กับทุกๆ สื่อ
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561
ชื่อหนังสือ: กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์
ชื่อผู้แต่ง: วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ
Call Number: 025 ก293 2561
รายละเอียด: 
ก้าวออกจากกรอบคิดเดิมของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ สู่ขอบฟ้าใหม่ของโลกการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบและประสบการณ์จากการลงมือทำ ซึ่งหนังสือ “กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์” เล่มนี้ ได้รวบรวมเอาองค์ความรู้และกรณีศึกษาจากหลายๆ ประเทศ เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจสำหรับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในอนาคต ทั้งมิติด้านความเป็นชุมชนและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ การเรียนรู้ด้วยการลงมือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ การรู้จักเครื่องมือในเชิงปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ตามบริบทของแหล่งเรียนรู้หรือองค์กรแต่ละแห่งได้
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561
ชื่อหนังสือ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2561)
ชื่อผู้แต่ง: คณะวิชาการ The Justice Group, ผู้รวบรวม
Call Number: 346 ป352 2561
รายละเอียด: 
แนะนำหนังสือ
“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2561)” เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2561) พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย หลักทั่วไป หนี้ เอกสารสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมาย นักกฎหมาย และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังได้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561
ชื่อหนังสือ: เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
Call Number: 004.6 อ978ค 2559
รายละเอียด: 
แนะนำหนังสือ “เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร” เล่มนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายทั่วไป รวมถึงโพรโทคอลที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารข้อมูล

โดยมุ่งเน้นการปูความรู้พื้นฐาน จนสามารถจัดการและบริหารเครือข่ายได้ ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนสำหรับนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561
ชื่อหนังสือ: สารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง: รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
Call Number: 658.4038 ร655ส 2560
รายละเอียด: 
แนะนำหนังสือ “สารสนเทศทางธุรกิจ” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ความรู้ทั้งหลักการด้านระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางธุรกิจ และการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับใช้กับกระบวนการสารสนเทศทางธุรกิจ อีกทั้งในส่วนของระบบสารสนเทศตามหน้าที่ของธุรกิจ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ระหว่างองค์การ และระบบสารสนเทศสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการและการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดความรู้ภายในองค์กรธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
[/box] [box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 160561
ชื่อหนังสือ: 3ds Max for beginners
ชื่อผู้แต่ง: พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
Call Number: 006.693 พ855ท 2561
รายละเอียด: 
แนะนำหนังสือ 3ds Max for beginners”  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประเภทคู่มือ เนื้อหาสำหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรมสร้างงาน 3ds Max ที่ไม่เเคยรู้จักโปรแกรมนี้มาก่อน โดยมี workshop ตัวอย่างโปรเจคง่ายๆ สำหรับการปฎิบัติเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรมให้สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก

ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมเทคนิคการสร้างชิ้นงาน โดยนำเสนอตั้งแต่พื้นฐานการทำงาน 3D การสร้างโมเดลแบบ Polygon, Spline, Nurbs การใส่พื้นผิว สร้างแอนิเมชั่น เรนเดอร์ชิ้นงาน ใส่เอฟเฟคต์ และแนะนำเคล็ดลับพิเศษต่างๆ อีกมาก อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดเป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม ซึ่งสามารถทำตามตัวอย่างได้ทันที เทคนิคการสร้างชิ้นงาน และแนะนำเคล็ดลับพิเศษอีกมากมาย โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม ซึ่งคุณสามารถทำตามได้ด้วยตัวเอง
[/box]

แนะนำหนังสือ 16 พ.ค. 2561

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center