แนะนำหนังสือ 16 มิถุนายน 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ชื่อหนังสือ :–         จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)


ชื่อผู้แต่ง :–           นัยนา แย้มสาขา, บรรณาธิการ
Call Number :
–    อ 390.22 จ131 2559  รายละเอียด :–   แนะนำหนังสือ “จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ โดยได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ ขององค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) รวบถึงการประชวร การสิ้นพระชนม์  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) หนังสือจดหมายเหตุเล่มนี้  นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่การศึกษาค้นคว้า และเป็นหลักฐานสำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติสืบไป

ชื่อหนังสือ :–         ทัศนะทางการเมือง
ชื่อผู้แต่ง :–           ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Call Number :–   320.9593 ป492ท 2559 รายละเอียด :– แนะนำหนังสือ “ทัศนะทางการเมือง” เล่มนี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งของหนังสือชุดทัศนะทางด้านต่างๆ ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ภายในเล่มจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2516 และ6 ตุลาคม 2519 ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่ควรศึกษาเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอนาคตด้วย  นอกจากนี้ยังได้รวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ และปาฐกถา ในเรื่องการบ้าน การเมือง ที่น่าสนใจและยังคงอยู่ร่วมสมัยในปัจจุบัน  ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ชื่อหนังสือ :–           การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (เล่ม 1)
ชื่อผู้แต่ง :–             วันดี สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท์, ศรีสุดา วนาลีสิน, บรรณาธิการ
Call Number :–   616.804231 ก492 2559 ล1 รายละเอียด :– หนังสือ “การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (เล่ม 1)” เล่มนี้เป็นตำราหลักในการนำเสนอความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลผู้ที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้พยาบาล นักศึกษาพยาบาล เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสำคัญทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมากยิ่งขึ้น
ชื่อหนังสือ :–         ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม
ชื่อผู้แต่ง :–           ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Call Number :–   338.9 ป492ท 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งของหนังสือชุดทัศนะทางด้านต่างๆ ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเนื้อหาภายในเล่มมีการรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ และปาฐกถา ในเรื่องแนวคิดในการพัฒนาประเทศและอาเซียน เรื่องประชากร เรื่องแรงงาน และชี้ให้เห็นว่า การเริ่มต้นคิดสิ่งใดก็ตาม จะต้องเคารพในความจริงหรือสัจจะเป็นเบื้องต้นก่อนเสมอ โดยไม่ละทิ้งความประณีตงดงามและความดีงามท่งจิตใจ ที่จรรโลงสังคมมนุษย์ให้น่าอยู่ตลอดไป
ชื่อหนังสือ :–         Evidence-based pharmacotherapy of common diseases in community
ชื่อผู้แต่ง :–           ปวีณา สนธิสมบัติ…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
Call Number :–   615.11 อ913 2559  รายละเอียด :– หนังสือ Evidence-based pharmacotherapy of common diseases in community” เล่มนี้เป็นเล่มแรกในประเทศไทยและในโลกก็ว่าได้ ที่ได้นำเอาหลักฐานเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้อยู่ในรูปแบบผังจำแนกตามอาการหรืออาการแสดง สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การจำแนกโรค รวมถึงการรักษาหรือป้องกัน ที่แสดงประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยเปรียบเทียบระหว่างยา ที่มีข้อบ่งใช้เดียวกัน จากการศึกษาในมนุษย์เท่าที่ สามารถจะทำได้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ชื่อหนังสือ :–         การคลัง
ชื่อผู้แต่ง :–           ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Call Number :–    336.593 ป492ก 2559 รายละเอียด :–   หนังสือ “การคลัง” เล่มนี้ ถือเป็นตำราเล่มแรกในประเทศไทย ที่ได้ปูพื้นฐานการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังไว้อย่างดี โดยภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา 5 ภาค ด้วยกัน อาทิ ภาคที่1 เป็นอารัมภบทและเงิน     คงคลัง เป็นความสัมพันธ์ทางการเงินของรัฐบาลกับประชาชน ภาคที่ 2 งบประมาณแผ่นดิน เป็นการจัดทำงบประมาณ  ของแผ่นดินอย่างเป็นระบบ ภาคที่ 3 รายจ่าย จะกล่าวถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยตรงจากการใช้จ่ายของรัฐบาลไทย ภาคที่ 4 รายได้ ซึ่งในวิชาคงคลัง รายได้ก็ต้องคู่กับรายจ่าย และทำอย่างไรจึงจะเกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีที่ประชาชนยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และภาคที่ 5 หนี้ ซึ่งได้กล่าวถึงสาเหตุของการก่อหนี้ของรัฐบาลทั้งการกู้ยืมในระยะสั้นและระยะยาวจากต่างประเทศ เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ทุกคน  และผู้    ที่สนใจทั่วไป
ชื่อหนังสือ :–           จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ชื่อผู้แต่ง :–             นัยนา แย้มสาขา, บรรณาธิการ
Call Number :–   อ 923.1593 จ131 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรี-            พัชรินทรา บรมราชินีนาถ การจัดเตรียมงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ      งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และการจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่          เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระทีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา   ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และการแสดงออกของปวงพสกนิกรในปัจจุบัน
ชื่อหนังสือ :–         เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง :–           ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Call Number :–  330.9593 ป492ศ 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ “เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย เล่มนี้ว่าด้วยเศรษฐกิจแห่งชาติ คือเศรษฐกิจแห่ง  ประเทศไทย หรือการทำมาหากินของประชาชนไทย ท่านอาจารย์ป๋วยนึกถึงเศรษฐกิจเมืองไทยโดยประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ทั้งการเพิ่มปริมาณสินค้าและบริการ การเฉลี่ยมาตรฐานการครองชีพ การแก้สภาพลุ่มๆ ดอนๆ ของเศรษฐกิจและเรื่องสำคัญที่สุดคือการเพิ่มปริมาณสินค้าและบริการนี่คือการผลิตให้ได้มาก คือการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ที่เราเรียกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยเป็นประเทศยากจน ผลิตได้น้อย เป็นประเทศด้อยพัฒนา เพราะฉะนั้นเรื่องผลิตให้ได้มากจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจของประเทศ
ชื่อหนังสือ :–          วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชื่อผู้แต่ง :–            วิทยากร เชียงกูล
Call Number :-    895.91009 ว583ว 2559  รายละเอียด :– หนังสือ วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยชีวประวัติ และในส่วนของผลงานเขียนในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ และพัฒนา ตลอดจนการตีพิมพ์ตำราต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ให้อ่านแบบวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
ชื่อหนังสือ :–         ทัศนะทางเศรษฐกิจ
ชื่อผู้แต่ง :–           ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Call Number :  330.9593 ป492ท 2559  รายละเอียด :– หนังสือ ทัศนะทางเศรษฐกิจ” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยบทความ บทสัมภาษณ์ และปาฐกถา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งยังบอกถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ร่วมกับสาขา   วิชาต่างๆ และให้เข้าใจสถาบันสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งสถาบันเหล่านี้จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรในระบบเศรษฐกิจโดยรวมบ้าง อีกทั้งการเรียบเรียงเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย
ชื่อหนังสือ :-       ดอกหญ้าเหนือผืนดิน
ชื่อผู้แต่ง :–         ชมัยภร แสงกระจ่าง
Call Number :– 618.970231 ศ371 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “ดอกหญ้าเหนือผืนดิน เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในรูปแบบสาระนิยาย จัดพิมพ์ ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับเนื้อหาภายในเล่มเป็นงานเขียนประวัติของอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ที่ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในรูปของสาระนิยาย ทำให้อ่านเข้าใจง่าย น่าติดตาม
ชื่อหนังสือ :–         ทัศนะทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง :–           ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Call Number :–    370 ป492ท 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ทัศนะทางการศึกษา” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ และปาฐกถา เรื่องการศึกษา ในแง่มุมต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ซึ่ง จะมุ่งไปที่การพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา และคุณธรรม รวมถึงความสำนึกที่จะรับใช้ผู้อื่นและสังคมต่อไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center