แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พันธุศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Call Number: อ 575.103 พ174 2560
รายละเอียด: จากการตรวจสอบพบว่าหนังสือและตำราภาษาไทยในสาขาวิชานี้ใช้ศัพท์บัญญัติและคำอธิบายที่แตกต่างและหลากหลายกันอยู่บ้าง  และ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หนังสือ “พจนานุกรมศัพท์พันธุศาสตร์” เล่มนี้จึงมีการดำเนินการบัญญัติศัพท์สาขาวิชาพันธุศาสตร์ โดยการคัดเลือกจากตำราภาษาอังกฤษ พร้อมจัดทำคำอธิบายในรูปแบบพจนานุกรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีประมาณ 1,400 คำ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และอ้างอิงสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการและผู้ที่สนใจในสาขาวิชาพันธุศาสตร์และสาขาอื่นๆ ต่อไป


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง: ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา  
Call Number: 352.49593 ธ431ก 2559
รายละเอียด: กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในระดับรากแก้วนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลไกการกระจายอำนาจ ซึ่งหนังสือ“การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น” เล่มนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยภายในเล่มได้นำเสนอเรื่องราวของสภาเมืองเทศบาลนครขอนแก่น ในการพัฒนาและดำเนินการภารกิจต่างๆ ของเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นต้นแบบชุมชนท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: Professional guide After effects CC & CS6 คู่มือฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
Call Number: 006.7869 อ757ฟ 2559
รายละเอียด:  ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล ทำให้ในปัจจุบันงานตัดต่อดูเหมือนว่าทำได้ง่ายมากขึ้น แต่สำหรับงานตัดต่อที่จะต้องนำไปใช้ทำมาหากินแล้ว ความง่ายยังคงอยู่อีกห่างไกลนัก หนังสือ Professional guide After effects CC & CS6 คู่มือฉบับสมบูรณ์”  เล่มนี้จึงมีเนื้อหาสอนการใช้งานโปรแกรม After Effects ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อและใส่      เอฟเฟ็กต์ลำดับต้นๆ ของโลก โดยมีการสอนทุกฟังก์ชันทุกคำสั่ง ทั้งการฟิกเคลื่อนไหว  ซ่อนหรือแสดงส่วนที่ต้องการ ตัวอักษรในงานวิดีโอ ตกแต่งและแก้ไขภาพวิดีโอ ใส่เทคนิคพิเศษลงในภาพวิดีโอ เคลื่อนที่ตามออบเจ็กต์ในวิดีโอด้วย Tracking ช้อนภาพวิดีโอเข้ากับฉากหลัง Blue Screen ใส่เสียงลงในภาพวิดีโอ ตลอดจนสร้างงาน 3 มิติ ด้วย 3D Compositing รวมทั้งเทคนิคที่จะทำให้งานน่าสนใจ มั่นใจได้ว่างานตัดต่อที่จะเผยแพร่ต่อสายตาชาวโลก หรูหรา อลังการ ทั้งแสง สี เสียงมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าสนใจและโดดเด่นยิ่งขึ้น


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
Call Number: 320.9593 ร451 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี”  เล่มนี้ เป็นบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นมุมมองหนึ่งจากคณะนักศึกษา ที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ และภาควิชาการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และจากการถกแถลงระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษากันมา


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง: ถวิลวดี บุรีกุล
Call Number: 364.1323 ถ282ก 2559
รายละเอียด: การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่หยั่งรากฝังลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและเป็นปัญหาที่จัดการยาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาจนเข้าขั้นวิกฤติ แม้จะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจากภาคส่วนต่างๆ แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาการทุจริตให้หมดไปได้ รวมทั้งรูปแบบการทุจริตในปัจจุบันมีความซับซ้อนและแยบยลกว่าในอดีตมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง       ที่จะต้องศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปมาตรการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมต่อประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนอันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน หนังสือ “การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน”  เล่มนี้ จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันขยายองค์ความรู้นี้สู่วงกว้างต่อไป


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: การศึกษาและความเป็นครูไทย
ชื่อผู้แต่ง: ธราญา จิตรชญาวณิช
Call Number: 370.9593 ธ381ก 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือหนังสือ “การศึกษาและความเป็นครูไทย” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและความเป็นครูไทย ซึ่งเนื้อหาทั้ง 2 ส่วนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครู นักศึกษา นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ และสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นครูที่ดี มีคุณภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานของคุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครูต่อไป


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย ’48 – ’59
ชื่อผู้แต่ง: ฐิติกร สังข์แก้ว
Call Number: 320.9593 ฐ332จ 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือหนังสือ “จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย ’48 – ’59” เล่มนี้ได้รวบรวมสถานการณ์การเมืองไทย และสังคมไทย นับตั้งแต่ปี 2548 จนถึง 2559  และหนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือและเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวของบรรดาจุดต่าง ๆ เหล่านั้นว่ามีอะไรบ้าง และเราจะเรียนรู้เรื่องราวของจุดเหล่านั้นไปเพื่ออะไร ด้วยความที่หนังสือมุ่งเน้นเรื่องของการอธิบายคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทย ที่แสดงให้เห็นถึงพลวัตการเมืองไทย โดยผ่านการอธิบาย       คำต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย แต่แฝงไปด้วยกรอบคิดด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ไว้ด้วย


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง: มาโนช นามเดช
Call Number: 352.14 ม456ก 2559
รายละเอียด: เป็นเวลามากกว่าทศวรรษที่ประเทศไทยขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นมีพัฒนาการในหลายด้าน หนังสือ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เล่มนี้ได้มุ่งเน้นการนำเสนอแนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น และการกระจายอำนาจการปกครอง ทั้งยังมุ่งศึกษาหลักการพื้นฐานและวิธีการในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป และศึกษาอำนาจหน้าที่ของผู้กำกับดูและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย การปฏิรูปประเทศ แวดวงวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง: ตระกูล มีชัย
Call Number: 352.14 ต146ก 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือหนังสือ “การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นผลจากการศึกษาวิจัย ซึ่งมุ่งศึกษาและทบทวนการดำเนินงาน ปัญหา และข้อจำกัดในการจัดบริการสาธารณะที่ได้รับถ่ายโอนมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งได้นำเสนอทิศทางใหม่ ในการกระจายอำนาจบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักประโยชน์ของชาติและของประชาชนเป็นหลัก  และควรมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนต่อไป หนังสือเล่มนี้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย และการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง: สายสมร วงศ์สวัสดิ์
Call Number: 330 ส663ศ 2560
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือหนังสือ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ซึ่งได้แก่ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค  ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไร ตลาดและการกำหนดราคา เป็นต้น และในส่วนของ เศรษฐศาสตร์มหภาค ได้แก่ รายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาล  และการค้าระหว่างประเทศ  เป็นต้น มีการอธิบายเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อได้ทำการทดสอบ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง: โกวิทย์ พวงงาม
Call Number: 364.1323 ก952ก 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือหนังสือ “การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เล่มนี้มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและมีการนำเสนอมาตรการหรือแนวทางในการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีทั้งมาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลและการตรวจสอบ การใช้ภาคประชาสังคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และเนื่องจากการแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถทำห้สำเร็จได้ในระยะเวลาอั้นสั้น จึงต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวต่อไป


แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2561ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีเยื่อแผ่นและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อผู้แต่ง: สุวัฒนา พฤกษะศรี
Call Number: 664.02 ส876ท 2560
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือหนังสือ เทคโนโลยีเยื่อแผ่นและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร” เล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการเยื่อแผ่น การทำความสะอาดเยื่อแผ่น กระบวนการแยกประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ ไมโครฟิวเตรชัน อัลตราฟิวเตรชัน ออสโมซิสผันกลับ นาโนฟิวเตรชัน อิเล็กโตรไดอะไลซิส และการประยุกต์ใช้  เยื่อแผ่นในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ทั้งสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center