แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561

 

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค.2561ชื่อหนังสือ: Elvis Presley king of rock ‘N’ roll
ชื่อผู้แต่ง: เล็ก วงศ์สว่าง, บรรณาธิการ
Call Number: 781.66 อ915 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ  Elvis Presley king of rock ‘N’ roll” เล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกในวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการจากไปของ Elvis Presley” บุคคลซึ่งเป็นตำนานแห่งวงการดนตรีอเมริกัน และดนตรี ROCK& ROLL โดยเนื้อหาภายในเล่ม ได้รวบรวมผลงานเพลง ไว้มากมาย เป็นประวัติการณ์ของหนังสือ เพลงสากล ในเมืองไทย ซึ่งมีมากกว่า 700 เพลง โดยมีการจัดรูปเล่ม ภาพประกอบ และเกร็ดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพสี-ขาวดำ และประวัติความเป็นมาอย่างละเอียด มีเนื้อเพลงพร้อมคอร์ด เหมาะสำหรับคอเพลงเก่า แฟนคลับ Elvis นักสะสมหนังสือเพลง และนักร้องนักดนตรี ทั่วไปที่ชื่นชอบเพลงรุ่นคลาสสิค

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ชีวเภสัชภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง: พัฒนา ศรีพลากิจ
Call Number:  610.28 พ532ช 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ  ปัจจุบันยากลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์มีบทบาท และความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ในด้านเภสัชศาสตร์ หลายชนิดได้รับการออกแบบ และพัฒนาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งบางส่วนได้รับการขึ้นทะเบียนยาแล้ว และอีกจำนวนมาก ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนายา หนังสือ “ชีวเภสัชภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนา” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และกระบวนการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดการออกแบบ การพัฒนาและ    การประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคของชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ที่ อยู่ในความสนใจในปัจจุบันนั้น ได้แก่ ไซโตไคน์ โกรทแฟคเตอร์ โมโนโคลนอลแอนติบอดี เปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด และเอนไซม์เพื่อการรักษา เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Call Number: 323.6 ป525 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561 “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการจัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” เป็นการสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถานะบุคคล เพื่อเป็นพื้นฐานการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ทั้งในระดับประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ไทย รวมถึงการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ไร้สัญชาติ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบ นี้มีสัญชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ธุรกิจ SME ไม่ยากสักนิด ถ้าคุณคิดนอกกรอบ
ชื่อผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ
Call Number:  พ 658.022 ธ716 2560
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ  “ธุรกิจ SME ไม่ยากสักนิด ถ้าคุณคิดนอกกรอบ” เล่มนี้ นอกจากจะนำเสนอแนวความคิดของผู้ที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพจากการคิดนอกกรอบแล้ว ยังได้รวบรวมตัวอย่างอาชีพต่างๆ ที่จะสานฝันให้กับผู้ที่สนใจก้าวออกจากความคิดเดิมๆ การงานเดิมๆ แล้วมาหาอาชีพแปลกใหม่ที่คนอื่น ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจัง เพื่อต่อยอดให้เป็นธุรกิจ SME ของตนเองได้ นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มเติมความรู้ ด้านการหาแหล่งเงินทุนโครงการ SME ไทยจากแหล่งเงินทุนธนาคารของภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ SME การทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ ที่สามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่า ถ้าเปรียบเทียบกับการขายแบบออฟไลน์ ตามระบบเดิม ดังนั้นเนื้อหาภายในเล่มสามารถทำให้ผู้อ่าน พบหนทางสว่างในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับตนเอง ได้อย่างแน่นอน


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนัง จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่่อประเมินเวชสำอาง
ชื่อผู้แต่ง: จารุภา วิโยชน์
Call Number:  612.79 จ333ต 2560
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ “ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนัง จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้ เพื่่อประเมินเวชสำอาง” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความ ของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การอ้างสรรพคุณโครงสร้างของผิวหนัง ในระดับมหภาคและจุลภาค การทำงานและการผลิตชีวโมเลกุล ที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ โดยเซลล์หลักที่พบในผิวหนัง ได้แก่ คีราติโนไซต์  เมลาโนไซต์ และไฟโบรบลาสต์ รวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเวชสำอาง โดยใช้เซลล์ และเนื้อเยื่อผิวหนังเพาะเลี้ยงโดยนำความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการทำงานและการผลิตชีวโมเลกุลจากเซลล์เหล่านี้ มาประยุกต์ใช้ หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ทั้งในแวดวงวิชาการ และภาคอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยในชีวิต

 


 

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: เที่ยวเยอรมนี Germany เมืองเบียร์ดี ปราสาทดัง
ชื่อผู้แต่ง: Dplus Guide Team
Call Number:  พ 914.304 ท772 2561
รายละเอียด: “เที่ยวเยอรมนี Germany เมืองเบียร์ดี ปราสาทดัง” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการเที่ยว 15 เมืองทั่วเยอรมนี หรือชื่อเต็มๆที่เรียกเป็นแบบทางการว่า “สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” ซึ่งเป็นการย้อนรอยความยิ่งใหญ่อลังการของมหาวิหาร ปราสาท และพระราชวัง สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติบนเทือกเขาแอลป์ และเมืองลุ่มแม่นํ้าไรน์ ไปชิมเบียร์เจ้าดัง ไส้กรอกอร่อย ขาหมูแบบต้นตําหรับ เดินช้อปเดินชิลล์ย่านถนนช้อปปิ้ง และตลาดคริสต์มาส ยังมีอีกสารพัดเรื่องราวดีๆ ที่ประเทศเยอรมนีอีกมากมาย ที่รอให้ผู้อ่านได้ไปชมกัน

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การบัญชีต้นทุน
ชื่อผู้แต่ง: มนวิกา ผดุงสิทธิ์
Call Number: 657.42 ม156ก 2561
รายละเอียด:  “การบัญชีต้นทุน” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาขึ้นมาใหม่ โดยเพิ่มเติมในส่วนของผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ต้องการมุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน และวัตถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีต้นทุน การเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบบัญชีต้นทุน การวัดค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ การปันส่วนต้นทุน รวมทั้งการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนตามระบบบัญชีต้นทุนต่างๆ ซื่งเนื้อหาภายในเล่มมีทั้งภาพรวมของการบัญชีต้นทุน ระบบต้นทุนงานสั่งทำ  ระบบต้นทุนช่วงการผลิต  การปันส่วนต้นทุนและระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ  การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้  ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และการคำนวณต้นทุนวิธีต้นทุนผันแปร และวิธีต้นทุนคิดเข้างาน เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: คิดแบบอัจฉริยะ
ชื่อผู้แต่ง: สม สุจีรา
Call Number:  พ 153.4 ส231ค 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561 “คิดแบบอัจฉริยะ” เล่มนี้ มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องความคิดที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน วิธีคิดทั้งแปดแบบนี้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของอัจฉริยะทั่วโลกทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม กีฬา การเมืองการปกครอง และในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งหากใครนำวิธีคิดเช่นนี้ไปใช้ ย่อมมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ ถ้าเราเข้าใจระบบความคิดและพัฒนาตนเองให้เหนือกว่าคนอื่นเสมอ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และส่งผลต่อองค์รวม คือประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การจัดการสมัยใหม่
ชื่อผู้แต่ง: เนตร์พัณณา ยาวิราช
Call Number: 658 น785ก 2560
รายละเอียด: “การจัดการสมัยใหม่” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศาสตร์ด้านการจัดการในระดับอุดมศึกษา โดยเนื้อหาภายในเล่มจะรวบรวมเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและทันสมัย ทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของศาสตร์ทางด้านการจัดการอย่างครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ในทุกองค์กรได้  อีกทั้งยังเป็นแนวทาง ในการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ทั้งในเรื่องความเป็นสากล ของการจัดการ รวมถึงวิวัฒนาการทางแนวคิดของการจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: เริ่มต้นวาดการ์ตูนอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator CC
ชื่อผู้แต่ง: อนัน วาโซะ
Call Number: 006.6869 อ164ร 2561
รายละเอียด:  “เริ่มต้นวาดการ์ตูนอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator CC” เล่มนี้ เนื้อหาในเล่มแสดงวิธีการสอนและเทคนิคการวาดการ์ตูนสวยๆ ด้วยหลากหลายเทคนิค จากเครื่องมือที่ใช้วาดและลงสีแบบต่างๆ ของโปรแกรม Illustrator ด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งผู้อ่านสามารถทำตามได้ง่าย แม้ไม่เคยใช้โปรแกรม Illustrator มาก่อน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีการวาดเส้นแบบต่างๆ เทคนิคการตกแต่งลายเส้น เพื่อให้ตัวการ์ตูนดูมีเสน่ห์ วิธีลงสีเพื่อให้ได้การ์ตูนสีสันงดงาม หลักการให้แสงเงา ที่จะส่งเสริมให้ตัวการ์ตูนโดดเด่น น่าสนใจ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการนำไฟล์ภาพการ์ตูน ไปใช้ในงานต่างๆ ของตนเอง เช่น วาดเป็นภาพเวกเตอร์แล้วจะนำไปใช้บน Microsoft Office รวมถึงการนำรูปไปขาย เพื่อสร้างรายได้อีกด้วย

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การออกแบบและจัดสร้างถังรับความดันตาม ASME VIII-Div.1
ชื่อผู้แต่ง: โชคชัย สิงหธรรม
Call Number:   621.815 ช813ก 2561
รายละเอียด: “การออกแบบและจัดสร้างถังรับความดันตาม ASME VIII-Div.1” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สมบูรณ์เป็นการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับวิศวกรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการเรียบเรียงตามขั้นตอนการจัดสร้าง และการออกแบบ ภาชนะรับแรงดัน เพื่อต้องการให้มองภาพการออกแบบได้ชัด และรวมถึงสูตรการออกแบบที่เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต ทำให้มองภาพการออกแบบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน และผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอย่างยิ่ง

 

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม
ชื่อผู้แต่ง: อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย
Call Number: 615.1 อ251ค2558
รายละเอียด: “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม” เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาในเชิงวิชาการ เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมในเบื้องต้น และถือเป็นหนังสือ/ตำราทางวิชาการเล่มแรกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านที่มีความสนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานของวิชาชีพเภสัชกร ต่อไป

 

 


แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561