แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง :                   วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗  จังหวัด พัฒนาทั่วไทย”
ผู้จัดทำ :                   สำนักราชเลขาธิการ ร่วมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง      ชาติ  (กสทช)   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)
Call Number  :         ติดต่อบรรณารักษ์ห้องดิจิตอล
รายละเอียด      :         เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอนำเสนอ วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” เป็นวีดิทัศน์สารคดีที่มุ่งเน้นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่ได้รับชมวีดิทัศน์ชุดนี้ โดยเรื่องราวของวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้ ประกอบไปด้วยเรื่องราวของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด จำนวน ๗๗ ตอน ซึ่งในแต่ละตอนสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาแก่พสกนิกรในแต่ละท้องถิ่น พัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ยังความซาบซึ้งและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ชื่อเรื่อง :                  New HSK Level 1
ผู้จัดทำ :                   Wang Jiang    
Call Number  :     VCD 1162 M ติดต่อบรรณารักษ์ Study Room
รายละเอียด      :       HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอิน (Pinyin) ของภาษาจีนว่า Hanyu Shuiping Kaoshi ซึ่งหมายถึง การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดขึ้นโดย The Office of Chinese Language Council International : HANBAN ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of China : PRC) ข้อสอบมีลักษณะเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เนื่องจากสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีน หรือเป็นเกณฑ์ในการได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาจีนในการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดย VCD New HSK Level 1 สามารถนำมาใช้ในการเตรียมตัวและช่วยให้ผู้สอบได้พัฒนาทักษะการฟังในการสอบภาษาจีนในระดับที่ 1 พร้อมรูปแบบการทดสอบ รวมไปถึงคำศัพท์ โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น