5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ

 5ส หลักการและวิธีปฏิบัติชื่อเรื่อง : 5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ  

ชื่อผู้แต่ง : อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา 

Call Number : 658.562 อ129ห 2561 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 มิ.ย.2565 หนังสือ “5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการทำ 5ส ที่ใช้เป็นเครื่องมือการจัดการและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างให้ทุกคนในองค์กรสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติที่จะนำมาปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน 5ส  แนวคิดและทฤษฎี 5ส เจ็ดขั้นตอนในการเตรียมการ รวมไปถึงวิธี การสะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตราฐาน และสร้างวินัย เพื่อนำหลักการและวิธีปฏิบัติไปประยุกต์และพัฒนาใช้งานของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 o5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ