ประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (กลุ่มงาน อพส.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 6 มิ.ย. 2561

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ทางคณะทำงานยังคงมีความร่วมมือในการจัดทำโครงการในการพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในเรื่องการนำเสนอหัวเรื่องใหม่ ด้วย google doc ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และวางแนวทางความร่วมมือเรื่องการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน และโครงการเพื่อสังคม csr ความรู้สู่ชุมชน โดยจะมีการประชุมเพื่อร่วมกันดำเนินงานตามโครงการและตามแนวทางที่วางไว้ซึ่งจะจัดประชุมตามวาระ 2เดือน/1ครั้ง และจะจัดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุม ในการประชุมครั้งต่อไปจะจัดประชุมที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

[quote font_size=”18″ color=”#ffff66″ bgcolor=”#0099cc” bcolor=”#ffdf42″ arrow=”yes”]เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ อพส. [/quote]

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในปี 2528 จึงได้มีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุดแรก และจัดตั้งเป็น “ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ HPEL Group)” ในปี พุทธศักราช 2530 ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.)” ภายใต้คำแนะนำของคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
และได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในมติที่ประชุม สสอท.ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 25 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปลี่ยนชื่อย่อ จาก อพห. เป็น อพส.

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 12/1/2552 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีมิติให้แบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น 4 กลุ่มงานดังนี้
1. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3. กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีมติให้การส่งตัวแทนเข้าร่วมกลุ่มงานโดยพิจารณาหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจรองจากหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้
1. ส่งเสริมการผลิตงานทางวิชาการ
2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากร
3. ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ


คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส): http://www.thaipul.org/

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม: https://www.spu.ac.th/library/

ประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (กลุ่มงาน อพส.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 6 มิ.ย. 2561