14 August 2020

Tags: Graduate School

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการไทย : ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย

การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา

จริยธรรมของผู้แทนขายที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์

Pattern Discovery, Visualization and Interaction Data Analytics in a Process-Aware Multi-Tabletop Collaborative Learning Environment

An Empirical Study on Influencing Factors of Customer Satisfaction to Elimination Mobile Game

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์

การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model

การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาเพื่อการตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานของศูนย์ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์โดยใช้ Fuzzy Miner และ Transition Systems

ความรู้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจของตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การทำเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่การจัดกิจกรรมพิเศษผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารโดยใช้ Fuzzy Miner

การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลด้วยภาพถ่ายจาก iPhone

ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย

การจัดการวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย

ตัวแบบการจัดการความรู้ของการไฟฟ้านครหลวง

การใช้เทคนิค Transition Systems เพื่อวิเคราะห์และ ศึกษาขั้นตอนการรักษาของโรงพยาบาล

ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย

การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model

การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

การพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าการตลาดสําหรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของพระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร์

การศึกษาเพื่อการตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานของศูนย์ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์โดยใช้ Fuzzy Miner และ Transition Systems

ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย

การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย

รูปแบบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน

การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา: กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

การใช้เทคนิค Transition Systems เพื่อวิเคราะห์และ ศึกษาขั้นตอนการรักษาของโรงพยาบาล

An Analysis and Solutions of Problems to Bike Sharing in China

Researchon the Factors Influencing the Acceptance of the Alliance-type Employment Relationship in Engineering Management Consulting Enterprises

Study about the Belt and Road’s Impact on China and the World

A Study of Preference of Tourism Sites in Soc Trang City, Vietnam

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการกรมศุลกากร

Study on Methods for Human Resources Management of Enterprise Based on Information Technology

Study on the Influence of the Fifth Traffic Right on Tourism

Empirical Research on Influence Factors of User’s Satisfaction of Mobile Video Application

An Empirical Study of International Trade Promoting Economic Growth – A Case of Chinese Industry Panel Data

Research on Influencing Factors of Consuming Willingness to Use Cyclists Based on User Experience

The Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) In Nigeria

The impact of China’s one belt and one road policy on Asean economic development

Research on the Impact of Online Comment Information on Consumer Purchasing Decisions

The Key Determinants of Entrepreneurial Success : A Study of Small-Scale Clothing Retailers in Beijing

Birdge PetCare brand status and brand loyalty research

An Empirical Study on Internal Control and Risk Management of Enterprises

Customer Demand Analysis of Integrated Stoves Based on KANO Model : A Case Study of SENG

Research on the Incentive Strategy of ZY Employee

The Influence of Brand Image on Consumer Buying Behavior : A Case Study of Coca Cola