วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: SSRU Graduate Studies Journal
Print ISSN: 1906-3849
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ต.ค. 2562 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: SSRU Graduate Studies Journal


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: SSRU Graduate Studies Journal