วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร: Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
Print ISSN: 1686-0632
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)

สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ต.ค. 2562 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน – ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 (2550) – ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร: Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University