วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี: ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Print ISSN: 2286-6590
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 29 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ โดยครอบคลุมสาขาวิชานิติศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ด้านการเมือง การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดการ บัญชี การเงินการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวัย และนิเทศศาสตร์ ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง เป็นต้น
  • Description:The objective of the journal is designed to publish research articles and academic articles that cover new knowledge in humanities, social sciences and related areas. These articles must be written by faculty members, researchers, students, and independent academics. Expectedly, the content in the articles would make a great contribution to people at large, society and the nation. The content in the articles must be concerned with law, musicology, liberal arts, arts, political science, politics, government, public administration, business administrations, marketing, management, accounting, finance and banking, real estate business, foreign business, logistics management, education, educational technology, educational administration, curriculum and teaching, childhood education, and communication arts (advertisement, public relations, radio broadcasting, television, movies, performing arts, and so  on).

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี: ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY