วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
Print ISSN: 2651-1940 (เดิม 2465-5082)
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 28 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และมีระบบส่งบทความออนไลน์ (online submission) เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และ/หรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น โดยรับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกรฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
    Description:This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.


Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)