วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ: RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
Print ISSN: 2651-1932 (เดิม 2286-9638)
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 27 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกรฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ: RMUTSB ACADEMIC JOURNAL