วารสารวิชาการแสงอีสาน

วารสารวิชาการแสงอีสานชื่อวารสาร: วารสารวิชาการแสงอีสาน: Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus (Saeng Isan)
Print ISSN: 1685-5329
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 30 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการแสงอีสาน เป็นวารสารวิชาการสหวิทยวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสานจะต้องผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร 2 ท่าน (Double-blind peer review) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาปรัชญา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา 2.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
    Description: Saeng Isan  Journal  is published 2 times a year: (January-June, July-December). It is both Thai and International refereed journal, cited in the  Humanities and Social Science Citation Index of TCI 2.


Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารวิชาการแสงอีสาน: Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus (Saeng Isan)