วารสารวิทยาการจัดการ

วารสารวิทยาการจัดการชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ: Journal of Management Sciences
Print ISSN: 0125-8362
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 31 ธ.ค. 2562 วารสารวิทยาการจัดการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตของสาขาบทความที่เปิดรับพิจารณา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
    Description: The Journal of Management Sciences (JMS) publishes research manuscripts in the field of business administration, private and public management, and other related fields. The manuscripts must be in the context of management, accounting, finance, marketing, information technology, human resource management, logistic management, meeting and incentive travel, tourism management, public administration or managerial economics.


Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารวิทยาการจัดการ: Journal of Management Sciences