วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม: Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University
Print ISSN: 2392-5817
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง
    Description: To publish academics paper of educators and interested parties both inside and outside the university based on General Management, Marketing, Finance, Banking, Accounting, Human Resource Management, Logistics, International Business, Business Computer, Business Studies, Economics Communication Arts, Public Administration Or related fields.


Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม: Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University