วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี: Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University
Print ISSN: 2392-5523
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 2 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับบทความประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์),สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์,สาขาวิชานิเทศศาสตร์,สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,สาขาการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม ประเภทของบทความที่จะรับบทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบท วิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี: Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University