วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร: Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
Print ISSN: 2228-8473
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 2 ธ.ค.2562 วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ วารสารวารสารวิจัยราชภัฏพระนครสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ,วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร: Academic Journal Phranakhon Rajabhat University