วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ: Sisaket Rajabhat University Journal
Print ISSN: 1906-0327
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 3 ธ.ค.2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นวารสารกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ 3 ครั้ง ต่อปี (ทุกๆ กลางเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน)วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ
    Description:

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ: Sisaket Rajabhat University Journal