วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
Print ISSN: 1686-4409
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 4 ธ.ค.2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University