AI/ML Future Foundation

ชื่อเรื่อง : AI/ML Future Foundation

ชื่อผู้แต่ง : วราภรณ์ พรหมวิอินทร์

Call Number : พ 006.3 ว321อ 2566

แนะนำหนังสือ : 29 ส.ค.2566

รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้ จะช่วยสร้างพื้นความรู้ เรื่องปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นภาพรวมสถานการณ์ AI บนโลก ก่อนที่จะพาไปทำความเข้าใจแนวคิดโดยรวมว่า หน่วยการทำงานสำคัญของ AI คืออะไร Machine Learning เกี่ยวข้องกันอย่างไร อะไรคือพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญ และมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร เหมาะสำหรับผู้สนใจ AI/ML ทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ในสร้างโปรแกรม หรือระบบต่างๆในอนาคต


 

Link to Library

Row Row Hit Heading
1 1 1 oAI/ML Future Foundation/ วราภรณ์ พรหมวิอินทร์