Practical building a powerful line OA for developer / วุฒิพงษ์ ชินศรี

ชื่อเรื่อง : Practical building a powerful line OA for developer

ชื่อผู้แต่ง : วุฒิพงษ์ ชินศรี

Call Number : พ 658.041 น297ฟ 2566

แนะนำหนังสือ : 28 ส.ค.2566

รายละเอียด : หนังสือที่รวบรวมเทคโนโลยีของ LINE ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเอาไว้ ได้แก่ LINE Official Account, LINE Messaging API,LINE Login, LINE Front-end Framework (LIFF), LINE Beacon, LINE Notify รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Firebase,  Dialogflow, Postman, ngrok ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ นำเสนอเนื้อหาเชิงสรุป เน้นให้ผู้อ่านสามารถทำตามขั้นตอนได้โดยใช้ตัวอย่างของระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกรณีศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในระดับเบื้องต้นถึงระดับปานกลางที่ต้องการเป็น LINE Developer


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oPractical building a powerful line OA for developer / วุฒิพงษ์ ชินศรี