วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนีชื่อวารสาร: วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี: AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
Print ISSN: 1905-7520
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 14 มี.ค. 2563 วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา การจัดการ สังคมศึกษา 2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี: AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY