วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่: Area Based Development Research Journal
Print ISSN: 2408-1752
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ก.ย. 2562 Area Based Development Research Journal is an academic journal. Its objective is to create a medium for researchers to disseminate their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of diverse fields. As well as it aims to advertise new knowledge to the public.
Description: Area Based Development Research Journal is an academic journal. Its objective is to create a medium for researchers to disseminate their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of diverse fields. As well as it aims to advertise new knowledge to the public.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2556) – ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Area Based Development Research Journal


วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่: Area Based Development Research Journal