วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี: Sripatum Chonburi Journal
Print ISSN: 1686-5715
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ก.ย. 2562 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาการศึกษา กฎหมายและการปกครอง บริหารธุรกิจ การบัญชีศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสังคมของอาจารย์ บุคลากร,เพื่อเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างคณะ ทั้งในและนอกสถาบัน3. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพทางวิชาการตามระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2555) – ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Sripatum Chonburi Journal


วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี: Sripatum Chonburi Journal