Kallaya Suppapanmanee

ชื่อเรื่อง : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ ชื่อผู้แต่ง : จรณิต แก้วกังวาล Call Number : 001.4 จ145ค 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์” เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนําเสนอแนวทางการศึกษา ทางด้านการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสุข โดยประสานองค์ความรู้ทางด้านระบาดวิทยา (Epidemiology) ด้านระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) และชีวสถิติ (Biostatistics) เข้าด้วยกัน ในแต่ละบทซึ่งจําแนกตามรูปแบบการวิจัยมาตรฐานแบบต่างๆ จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทั้งหมดที่ควรคํานึงถึงตั้งแต่ช่วงวางแผนการวิจัย การจัดเก็บและวางระบบโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทําตาราง และเขียนสรุปผลจาการวิเคราะห์โจทย์วิจัยที่ต้องการคําตอบ กรณีศึกษาต่างๆ เกือบทั้งหมดที่นําเสนอในแต่ละบท เป็นตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการศึกษา และมีการนําเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีผู้พิจารณาทบทวน (Peer review journal) มาแล้ว การนําเสนอในแต่ละบทจะสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องอ่านทุกบทไปตามลําดับ ผู้วิจัยสามารถเลือกอ่านได้ตามแนวทางของโจทย์วิจัยของตนที่ตรงกับชื่อบทนั้นๆ […]

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ Read More »

ชื่อเรื่อง : การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก ชื่อผู้แต่ง : วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพาณี ธนาคุณ, บรรณาธิการ Call Number : 617.63 ก451 2563 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 พฤษภาคม 2567  หนังสือ “การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก” เล่มนี้เป็นตำราที่เป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกของทันตแพทย์ ทั้งนี้ภายในเล่มได้มีการเพิ่มเติมภาพประกอบและปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย กระบวนการวินิจฉัยโรค ประวัติผู้ป่วย อาการและอาการแสดงในช่องปาก หลักการตรวจทางคลินิก และการตรวจนอกช่องปากทางคลินิก เป็นต้น นอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ยังมีเนื้อหาที่สำคัญๆ อีกมาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาทันตแพทย์ และทันตแพทย์โดยทั่วไป ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยต่อไป Link to Library Row Hit Heading 1 1 การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก / วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพาณี ธนาคุณ, บรรณาธิการ

การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก Read More »

ชื่อเรื่อง : ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ชื่อผู้แต่ง : ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ Call Number : 610.7368 ล163ป 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ” เล่มนี้มีเนื้อหารายบทได้แก่ กระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชการตรวจประเมินสภาพจิต การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด การให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด กิจกรรมกลุ่มบำบัด การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยไว้ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป Link to Library Row Hit Heading 1 1 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Read More »

ชื่อเรื่อง : การเริ่มต้นธุรกิจทำงานอย่างไร ชื่อผู้แต่ง : อิสรีย์ แจ่มขำ, ผู้แปล Call Number : 658 ก459 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 เมษายน 2567 จากการปรับสมดุลบัญชีไปจนถึงการสร้างแบรนด์ และจากการมองหาตลาดใหม่ๆ ไปจนถึงการเอาตัวรอดจากวิกฤต คู่มือนำทางเล่มนี้จะบอกให้คุณรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อทำให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณโดดเด่นกว่าใคร และคงอยู่ไปตราบนานเท่านาน เนื้อหาในเล่มเต็มไปด้วยภาพประกอบที่เข้าใจง่าย และปราศจากคำแนะนำที่ไร้สาระ หนังสือ “การเริ่มต้นธุรกิจทำงานอย่างไร” เล่มนี้จะปลดปล่อยความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ และช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดที่ยิ่งใหญ่ของคุณให้กลายเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ Link to Library Row Hit Heading 1 1 การเริ่มต้นธุรกิจทำงานอย่างไร/ DK ; อิสรีย์ แจ่มขำ, ผู้แปล

การเริ่มต้นธุรกิจทำงานอย่างไร Read More »

ชื่อเรื่อง : เวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ชื่อผู้แต่ง : สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ Call Number : 616.31 ส731ว 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 เมษายน 2567 หนังสือ “เวชศาสตร์ช่องปาก สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ทันตแพทย์ทั่วไปได้รู้จักรอยโรคในช่องปากที่พบบ่อยและสามารถจัดการรอยโรคเหล่านั้นเบื้องต้นได้ นอกจากหนังสือเล่มนี้ จะเน้นการให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังเน้นเรื่องการประเมินสภาวะของผู้ป่วยในการรักษาเพื่อให้การรักษาทางเวชศาสตร์เป็นไปอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ยังมีขนาดกระทัดรัด สามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับทันตแพทย์ทั่วไปในการซักประวัติ การตรวจ รวมถึงการวินิจฉัยและการรักษารอยโรคและความเจ็บปวดในช่องปากและใบหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย Link to Library Row Hit Heading 1 1 เวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป / สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

เวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป Read More »

ชื่อเรื่อง : หนังสือประกอบภาพ : การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟัน : ฟันซ้อนเก ประเภทที่ 3 ชื่อผู้แต่ง : วัฒนะ มธุราสัย Call Number : 617.643 ว397ห 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 เมษายน 2567 “หนังสือประกอบภาพ : การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟัน : ฟันซ้อนเก ประเภทที่ 3” เล่มนี้  เป็นการให้ดูภาพประกอบพร้อมคำอธิบายสั้นๆ  โดยแบ่งออก 3 ส่วน  ส่วนที่ 1 เป็นการพยากรณ์การเจริญเติบโตของใบหน้าระยะยาว  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา ส่วนที่ 2  เป็นรายงานผู้ป่วย  และส่วนที่ 3  ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ของคอร์คเฮ้าส์  เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ ให้วิชาชีพสาขาทันตกรรมจัดฟันประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป Link to Library

หนังสือประกอบภาพ : การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟัน : ฟันซ้อนเก ประเภทที่ 3 Read More »

ชื่อเรื่อง : การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด: แนวคิดสู่การปฎิบัติ ชื่อผู้แต่ง : จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส Call Number : 616.89 จ389ก 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 เมษายน 2567 หนังสือ “การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด: แนวคิดสู่การปฎิบัติ” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีสาระสำคัญ 5 บท ที่ได้กล่าวถึง เยาวชนกับการใช้สารเสพติด การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวชในเยาวชนที่ใช้สารเสพติดด้วยแนวคิดการบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวชในเยาวชนที่ใช้สารเสพติดด้วยแนวคิดการบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญา และบทสุดท้ายที่ได้กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางการบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวชในเยาวชนที่ใช้สารเสพติด หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นักวิชาการ นักวิจัยตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเยาวชนที่ใช้สารเสพติด หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจ จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถประยุกต์องค์ความรู้นี้เพื่อการปฏิบัติงานในการดูแลเยาวชนที่ใช้สารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป Link to Library Row Hit Heading 1 1 การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด:

การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด: แนวคิดสู่การปฎิบัติ Read More »

ชื่อเรื่อง : วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน ชื่อผู้แต่ง : เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ ; ปวีณา ชุณศาสตร์, ผู้แปล Call Number : 616.85223 บ871ว 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 เมษายน 2567 หนังสือ “วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน” เล่มนี้แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน โดยผู้เขียนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรควิตกกังวล มีวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ทฤษฎีการเผชิญหน้า (Exposition) ไม่มีแบบฝึกการหายใจไม่มีการค่อยๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทั้งยังไม่มีการขุดลึกเรื่องราวสมัยเด็ก เขาปฏิเสธการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าและยานอนหลับอย่างเข้มงวด ยกเว้นจะใช้เพียงเล็กน้อยในกรณีจำเป็นเท่านั้น ความสำเร็จของเขานั้นเห็นได้จากการที่คนไข้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเขาสามารถกำจัดอาการแพนิกเฉียบพลันได้โดยสิ้นเชิง เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ ได้สร้างรูปแบบการบำบัดที่เป็นที่นิยมในประเทศมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งยังใช้ความรู้จากการวิจัยสมองสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานในการนำเสนอวิธีการบำบัดโรควิตกกังวลแบบใหม่ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการของสมองของมนุษย์  แบบฝึกและวิธีง่ายๆ ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ป่วยโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลันสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่ปราศจากความหวาดกลัวและเป็นปกติได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ Link to Library Row Hit Heading 1 1 วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน/ เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์

วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน Read More »

ชื่อเรื่อง : Remember this! KANJI dictionary for foreigners learning Japanese 2500 ชื่อผู้แต่ง : Miharu, Akimoto Call Number : R 495.603 M636R 2022 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 มีนาคม 2567 หนังสือ “Remember this! KANJI dictionary for foreigners learning Japanese 2500” เล่มนี้ข้อมูลเพิ่มเติม พจนานุกรม 2,500 คันจิ ซึ่งจะแตกต่างจากเล่มอื่นตรงที่ระบบการเรียงลำดับที่ใช้งานได้จริง พจนานุกรมมีโครงสร้างดังนี้  ภาคแรกประกอบด้วยตัวอักษรคันจิ 364 ตัว เป็นคันจิพื้นฐานที่ผู้อ่านควรเรียนรู้เพื่อที่จะมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่แข็งแกร่ง คันจิเหล่านี้อยู่ในระดับ 3 ของการสอบ JLPT ที่ 2 มี

Remember this! KANJI dictionary for foreigners learning Japanese 2500 Read More »

ชื่อเรื่อง : DIGITAL MARKETING UNLOCKED ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล ชื่อผู้แต่ง : ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร Call Number : 658.872 ศ462ด 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 มีนาคม 2567 ทำการตลาดดิจิทัลไม่เป็น ลงมือทำแล้วไม่เวิร์ค ไม่รู้จะไปต่อยังไงถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ใช่ ยอดขายตามเป้า ลองอ่านหนังสือ “DIGITAL MARKETING UNLOCKED ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล” เล่มนี้แล้วจะช่วยปลดล็อกความคิดคุณได้ เหมาะกับทั้งผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ดังนั้นเมื่อหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านก็จะเข้าใจได้ไม่ยาก ได้ความรู้และแรงใจที่จะเอาดีในสายงานด้านนี้ต่อไป และยังเหมาะกับผู้ที่เคยรู้ เคยทำการตลาดดิจิทัลมาแล้ว หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณกระจ่างชัดกับสิ่งที่ทำอยู่มากขึ้น และยังเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เคยได้รู้ได้อ่านได้ทำมานั้น คือตรงไหนของการตลาดดิจิทัล และยังช่วยไขกุญแจความรู้ แล้วพาคุณไปดื่มด่ำกับการตลาดดิจิทัลแบบเพลินๆ ได้อีกด้วย Link to Library Row Hit Heading 1 1 Digital marketing unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล

DIGITAL MARKETING UNLOCKED ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล Read More »

ชื่อเรื่อง : Marketing Psychology of Great Customer Experience : สร้างประสบการณ์ลูกค้า ด้วยจิตวิทยาการตลาด ชื่อผู้แต่ง : มัณฑิตา จินดา (ทิป) Call Number : 658.8 ม337ม 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 มีนาคม 2567 หนังสือ “ Marketing Psychology of Great Customer Experience : สร้างประสบการณ์ลูกค้า ด้วยจิตวิทยาการตลาด” เล่มนี้  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Marketing Psychology ที่จะช่วยทั้งการเพิ่มความเข้าใจความคิดของลูกค้า พัฒนาการตลาดของแบรนด์ให้เติบโตเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆ บนโซเชียลมีเดียในยุค Digital Marketing และที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ยังให้ประโยชน์ในฐานะที่คุณเป็นลูกค้า เพื่อรู้เท่าทันการตลาดในปัจจุบัน มีการเล่าทุกอย่างแบบ Storytelling ที่อ่านเพลิน แถมยังสรุปไว้ในทุกปลายบทให้เราเอาไปใช้ได้

Marketing Psychology of Great Customer Experience : สร้างประสบการณ์ลูกค้า ด้วยจิตวิทยาการตลาด Read More »

ชื่อเรื่อง : ทุนนิยมสอดแนม/ Shoshana Zuboff (โซชานา ซูบอฟฟ์) ชื่อผู้แต่ง : ซูบอฟฟ์, โซชานา Call Number : พ 330.122 ซ489ท 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 มีนาคม 2567 หนังสือ “ทุนนิยมสอดแนม (The Age of Surveillance Capitalism)”  เล่มนี้ ถ้าเราเข้าใจว่าศตวรรษที่ 20 คือยุคของทุนนิยมอุตสาหกรรมที่คุกคามโลกธรรมชาติ ศตวรรษที่ 21 ก็คือยุคของอำนาจสายพันธุ์ใหม่ที่คุกคามธรรมชาติของมนุษย์ในคราบเทคโนโลยีดิจิทัลที่คอยติดตามมนุษย์ทุกฝีก้าว หนังสือ “ทุนนิยมสอดแนม” ไม่เพียงอธิบายระเบียบเศรษฐกิจ-สังคม-การเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างทรงพลังและเฉียบคม แต่ยังชี้ชวนให้เห็นถึงภัยคุกคามจากทรราชย์ในคราบทุนนิยมสอดแนมในทุกมิติของชีวิต และกระตุ้นให้พลเมืองลุกขึ้นต่อสู้บนเส้นทางสู่การทวงคืนอิสรภาพจาก ‘ไอ้เบิ้ม’ (Big Other) ทั้งปวง เพื่อขีดเขียน ‘อนาคตดิจิทัล’ รูปแบบใหม่ ที่ให้คุณค่าคนเหนือเทคโนโลยี สิทธิความเป็นส่วนตัวเหนือกำไรสูงสุด และประชาธิปไตยเหนือเผด็จการทุนนิยมโฉมใหม่

ทุนนิยมสอดแนม/ Shoshana Zuboff (โซชานา ซูบอฟฟ์) Read More »