Natcha Deachatengprateep

ชื่อเรื่อง : วิสาหกิจเพื่อสังคม ชื่อผู้แต่ง : นราเขต ยิ้มสุข Call Number : 658.408 น231ว 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 พ.ค. 2567 หนังสือ “วิสาหกิจเพื่อสังคม ” เล่มนี้ เป็นตำราที่มุ่งเน้นการอธิบายและสร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักการพื้นฐานของวิสาหกิจเพื่อสังคม กลไกการดำเนินการสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่มีความสนใจการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมในการทำความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและพัมนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีความพร้อมอย่างมากตั้งแต่ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 Link to Library Row Hit Heading 1 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม / นราเขต ยิ้มสุข

วิสาหกิจเพื่อสังคม Read More »

ชื่อเรื่อง : ชีวเคมีทางการแพทย์ ชื่อผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช Call Number : 612.015 ช445ช 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2567 หนังสือ “ ชีวเคมีทางการแพทย์ ” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมพื้นฐานชีวเคมีที่บูรณาการกับเนื้อหาทางด้านชีววิทยาของเซลล์และสรีรวิทยา เพื่ออธิบายกลไกชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทำให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาชีวเคมีเข้ากับการปรับยุกต์ใช้ในการอธิบายกลไกการทำงานของร่างกายได้ เนื่องจากการเข้าใจถึงความผิดปกติของร่างกายได้นั้นจะต้องเข้าใจการทำงานของร่างกายในภาวะปกติให้ดีเสียก่อน ผู้เขียนจึงรวบรวมกรณีศึกษาทั้งหมด 19 กรณีศึกษาในแต่ละบทเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชีวเคมีในทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา หลายสาขา เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ โภชนาและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Link to Library Row Hit Heading 1 2 ชีวเคมีทางการแพทย์ / ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

ชีวเคมีทางการแพทย์ Read More »

ชื่อเรื่อง : ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework ชื่อผู้แต่ง : สุพจน์ สง่ากอ Call Number : 005.133 ส826ต 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 เมษายน 2567 หนังสือ “ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework” คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและนักพัฒนาโปรแกรมที่เขียนภาษาไพทอนเป็นอยู่แล้ว ได้รู้จักและประยุกต์ใช้ไลบรารีและเฟรมเวิร์กในการพัฒนาโปรแกรมในด้านต่างๆ ได้แก่ Pygame เขียนโค้ดสร้างเกมด้วยตนเอง,  Django เรียนรู้เฟรมเวิร์กและเริ่มต้นสร้างเว็บแอพพลิเคชันสำหรับไลบรารีสำหรับ Data Science & Machine Learning scikit-learn ได้แก่ Numpy สร้างและจัดการข้อมูลแบบอาร์เรย์, Pandas โหลด และจัดการชุดข้อมูล, Matplotlib พล็อตกราฟแสดงข้อมูล และ scikit-learn การทำแมชชีนเลิร์นนิง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่มีพื้นฐาน Python

ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework Read More »

ชื่อเรื่อง :ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม ชื่อผู้แต่ง : สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต Call Number : 153.85 ส272ท 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 เมษายน 2567 หนังสือ “ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม ” เล่มนี้จะครอบคลุมทฤษฎีและแนวคิดหลัก ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ การฝึกการกล้าแสดงออก การจัดการเงื่อนไขผลกรรม กระบวนการเสนอตัวแบบการปรับพฤติกรรมทางปัญญา และการควบคุมตนเองเทคนิคการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เสนอไว้ในหนังสือทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม นี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงแนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนขั้นตอนในการดําเนินการ แนวทางในการนําไปใช้งานวิจัย และข้อดีและข้อจํากัด หรือข้อควรระวัง ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในแทบทุกสภาพการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน โรงพยาบาล คลินิก หรือในสภาพสังคมทั่ว ๆ ไป เหมาะกับผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจัง Link to Library Row Hit Heading 1 7 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม / สมโภชน์

ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม Read More »

ชื่อเรื่อง : บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร ชื่อผู้แต่ง : มงคล เทพวานิชเจริญ Call Number : 615.321 ม114บ 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 เมษายน 2567 หนังสือ ” บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร ” รวบรวมสรรพคุณและตำรับยาจากพืชต่างๆ กว่า 100 ชนิด มาไว้เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพได้มีความรู้พื้นฐาน เป็นทางเลือกในการใช้พืชผักต่างๆ มาบำรุงร่างกาย อ่านเป็นความรู้ และนำเอาสรรพคุณต่างๆ ไปประยุกต์ อาจปรุงเป็นจานเด็ดเพื่อกินในชีวิตประจำวัน ซึ่งก่อประโยชน์ทั้งในแง่ของโภชนาการ และยังได้สรรพคุณดีๆ ของสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายอีกด้วย   Link to Library Row Hit Heading 1 1 บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร Read More »

ชื่อเรื่อง : การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลด้วย MATLA ชื่อผู้แต่ง : มณีนุช สมานหมู่ Call Number :  005.133 ม132ก 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 เมษายน 2567  หนังสือ ” การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลด้วย MATLAB ” โปรแกรม MATLAB เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม โดยมีความสามารถที่สำคัญคือการทำงานกับเมทริกซ์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการพล็อตกราฟและการสร้างกราฟิกต่างๆ ในการทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อน มีเครื่องมือและฟังก์ชันมากมายที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม ซึ่งภาษา MATLAB นั้นจะมีโครงสร้างแบบสมบูรณ์และมีลักษณะที่คล้ายกับภาษาโปรแกรมอื่นๆ เช่น Python หรือ C++ โดยเนื้อหาในเล่มนี้จะเป็นการเรียนรู้ MATLAB ระดับเริ่มต้น ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานการใช้งาน รู้จักเกี่ยวกับเมทริกซ์และอาร์เรย์ใน MATLAB การอ่านเขียนข้อมูล การพล็อตกราฟรูปแบบต่างๆ การเขียนโปรแกรม การใช้งาน Symbolic Math Toolbox ไปจนถึงการทำงานใน Simulink Model ซึ่งเราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้เบื้องต้นนี้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB

การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลด้วย MATLA Read More »

ชื่อเรื่อง :  สร้างตารางงานและจัดการข้อมูลด้วย EXCEL 365 ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง : ปิยะ นากสงค์ … [และคนอื่นๆ], กองบรรณาธิการ Call Number :  005.369 ส351 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 เมษายน 2567 หนังสือ ” สร้างตารางงานและจัดการข้อมูลด้วย EXCEL 365 ฉบับสมบูรณ์ ”   Microsoft Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุด Microsoft Office มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเวอร์ชันล่าสุดคือ Microsoft Office 2021 ซึ่งปรับปรุงข้อด้อยจากในเวอร์ชันก่อนให้มีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกขึ้น มีรูปลักษณ์การใช้งานที่ดูสบายตา คุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปกับรูปแบบการทำงานที่คุ้นเคย รวมทั้งเพิ่มเติมฟังก์ชันการคำนวณและกราฟรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาให้เลือกใช้จำนวนมาก Link to Library Row Hit Heading 1 1 สร้างตารางงานและจัดการข้อมูลด้วย EXCEL 365

สร้างตารางงานและจัดการข้อมูลด้วย EXCEL 365 ฉบับสมบูรณ์ Read More »

ชื่อเรื่อง : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชื่อผู้แต่ง : วาทิต อินทุลักษณ์ Call Number : 658.4012 ว465ก 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 มี.ค. 2567 หนังสือ “การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ” เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย 12 บทด้วยกัน ได้แก่ การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แบบจำลองในการดำเนินธุรกิจ การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ การจัดการสายโซ่อุปทานและบริหารลูกค้า กลยุทธ์ด้านการเงินกลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ เครื่องมือทางการบริหารสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ หลักในการทำแผนธุรกิจ โดยรวบรวมและเรียบเรียงแนวคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาธุรกิจ เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่และนักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการบัณฑิต ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (สาขายอดนิยมในปัจจุบัน) คณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ Link to Library Row Hit Heading 1 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ / วาทิต อินทุลักษณ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ Read More »

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (Advance) ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร Call Number : 657.46 ส248ต 2564 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 มี.ค. 2567 หนังสือ “ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (Advance)” จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง เนื้อหา การปิดบัญชีของแต่ละกิจการ นอกจากจะจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว ยังต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากร ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรใหม่ล่าสุด ▪️ กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน ▪️ เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน ▪️ สินทรัพย์ ▪️ หลักเกณฑ์วิธีการตรวจเช็คการบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ▪️ เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภททั้งปี แต่ละเดือน ▪️ รายงานใบสำคัญจ่ายรายวันทั้งหมด ใบสำคัญรับ ใบสำคัญการปรับปรุง บัญชีรายวันขายเชื่อ เพื่อปิดบัญชีแบบไร้ปัญหา Link to Library Row Hit

ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (Advance) Read More »

ชื่อเรื่อง :ขายของออนไลน์ให้รวยด้วย LAZADA ชื่อผู้แต่ง : กองบรรณาธิการซิมพลิฟาย Call Number : 658.872 ข419 2564 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 มี.ค. 2567 หนังสือ “ขายของออนไลน์ให้รวยด้วย LAZADA” เล่มนี้ จะช่วยเป็นไกด์นำทางให้เราได้รู้จักกับการเปิดร้านค้าบน Lazada และขั้นตอนต่างๆ ในการขายสินค้า ตั้งราคา รับคำสั่งซื้อ ติดต่อลูกค้า จัดส่งสินค้า รับเงินค่าสินค้า และปิดการขาย เพียงทำความเข้าใจระบบ เราก็สามารถเริ่มขายสินค้าได้ในเพียงไม่กี่นาที เหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเริ่มต้นการขายสินค้าออนไลน์ และเป็นแนวทางในการเปิดร้าน และต่อยอดการขายสินค้าที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราเองได้ตามต้องการ   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ขายของออนไลน์ให้รวยด้วย LAZADA / กองบรรณาธิการซิมพลิฟาย  

ขายของออนไลน์ให้รวยด้วย LAZADA Read More »

ชื่อเรื่อง : วิถีคนปานกลาง ชื่อผู้แต่ง : ธนา เธียรอัจฉริยะ Call Number : พ 158.1 ธ231ว 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มี.ค. 2567 หนังสือ “วีถีคนปานกลาง” เล่มนี้ ไม่ใช่ฮาวทูที่จะบอกสูตรสำเร็จในชีวิต แต่เป็นหนังสือแห่งแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจให้ลงมือทำเชื่อมั่นในตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง มองเห็นโอกาสรอบตัว ว่ายังมีวิถีมากมายที่จะเติบโต พัฒนา และงอกงามในแบบของตัวเอง Link to Library Row Hit Heading 1 1 วิถีคนปานกลาง / ธนา เธียรอัจฉริยะ

วิถีคนปานกลาง Read More »

ชื่อเรื่อง : เมื่อโลกเสียงดังเกินไป ชื่อผู้แต่ง : รวิศ หาญอุตสาหะ Call Number : พ 158.1 ร167ม 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 มี.ค. 2567  หนังสือเล่มนี้พาไปค้นหาต้นสายปลายเหตุของความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ของเรา ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราต่างรู้ดีอยู่แก่ใจ แต่ก็ยังไม่สามารถละอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นให้หมดไปเสียทีเดียวได้ และนี่คือสาเหตุบางส่วนที่หนังสือเล่มนี้ยกประเด็นขึ้นมา 1) ความคาดหวัง: ไม่ว่าความคาดหวังนั้นจะมาจากตัวเราเองหรือมาจากคนอื่นก็ตาม 2) การเปรียบเทียบ: โลกสมัยนี้ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นแทบจะตลอดเวลา 3) ความสับสน: ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถูกต้องหรือเปล่า 4) มาตรฐานของสังคม: หากสังคมที่เราอยู่มีมาตรฐานมากมายที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องทำตาม พอทำไม่ได้เราก็จะเหนื่อย 5) ข่าวสาร: โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมเต็มไปด้วยข่าวร้ายชวนให้หดหู่ การเสพข่าวลักษณะนี้มากเกินไปก็ทำให้เหนื่อยเช่นกัน ถ้าคุณกำลังเจอกับปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ ก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก ที่อยู่ในใจคุณได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยเรื่องเล่าที่มาจากชุดความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนอย่าง ‘รวิศ หาญอุตสาหะ’ Link to Library Row Hit Heading 1 1 เมื่อโลกเสียงดังเกินไป

เมื่อโลกเสียงดังเกินไป Read More »