Natcha Deachatengprateep

ชื่อเรื่อง : Introduction to Clinical medicine ชื่อผู้แต่ง : เนาวนิตย์ นาทา…[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ Call Number : 616.075 อ739 2560 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 ก.ค.2566  หนังสือ “Introduction to Clinical medicine” เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นจากโครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎเกล้า ซึ่งรวบรวมความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมตัวขึ้นเรียนในชั้นคลินิก โดยมีรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนแรกของตำรา เป็นความรู้ทั่วไป ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาสำคัญที่แยกตามแต่ละภาควิชา หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ นักเรียนแพทย์ ใช้ประกอบในการเรียนวิชา PBM และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเมื่อขึ้นเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับใช้ศึกษาประกอบการปฏิบัติงานตลอดการศึกษาเพื่อเป็นความรุูพื้นฐานในแต่ละภาควิชา นอกจากนี้หนังสือยังเหมาะกับแพทย์ทั่วไป และแพทย์ประจำบ้าน โดยสามารถใช้ตำราเล่มนี้เพื่อทบทวนความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ สุดท้ายหวังว่าตำราเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ มีพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องและนำไปใช้ตลอดการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดี Link to Library Row Call Number Heading 1 616.075 อ739 2560 Introduction […]

Introduction to Clinical medicine Read More »

ชื่อเรื่อง : สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา ชื่อผู้แต่ง : สำนักราชบัณฑิตสภา Call Number : อ 940.03 ส679 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 ก.ค. 2566  หนังสือ “สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา”  จัดทำโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะบรรณาธิการ จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยรวลรวมและเขียนคำอธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งครอบคลุมทั้งประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญในสงคราม สถานที่เกี่ยวข้องกับสงคราม สมรภูมิ สนธิสัญญา การประชุม และความตกลงรวม 111 คำ เรียงตามลำดับอักษร A-Z และจัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์สืบไป   Link to Library Row Hit Heading

สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา Read More »

ชื่อเรื่อง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ชื่อผู้แต่ง : พีระพัฒน์ สำราญ, บรรณาธิการ Call Number : อ 751.73593 ภ 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 ก.ค. 2566  หนังสือ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม”  เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบที่สวยงาม พร้อมเนื้อหาคำอธิบายภาพ ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม นี้เป็นผลงานของจิตรกรรมสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า มีลักษณะที่งดงาม เล่าเรื่องประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า พระองค์ต่างๆ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศสานา นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวต่างๆ อาทิเช่น พระพุทธประวัติ รามเกียรติ์ เป็นต้น ภาพจิตรกรรมนี้มีบางส่วนอยู่ที่ฝนังตอนบน ซึ่งมีความสูงค่อนข้างมาก ทำให้ยากต่อการที่จะมีโอกาสได้ชื่นชมโดยใกล้ชิด หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมภาพจากทุกมุมในพระอุโบสถพร้อมทั้งนำเสนอรายละเอียดประกอบทำให้ง่ายต่อการศึกษา และจะเป็นคุณูปการอย่างสำคัญแก่ผู้ที่สนใจศึกษาภาพจิตรกรรมที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนัก Link to Library Row Hit Heading 1 1 ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม / พีระพัฒน์ สำราญ, บรรณาธิการ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม Read More »

ชื่อเรื่อง : ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์ ชื่อผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ Call Number : 614.4072 ก674ต 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 ก.ค.2566  หนังสือ “ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์” เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากำหนดซึ่งสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย การกำหนดปัญหาและการตั้งสมมุติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบ การวิจัย ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัย และจริยธรรมทางการวิจัย มีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางตอนให้มีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และยังคงใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมภาคปฎิบัติ การพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ยังคงรวบรวมเนื้อหาจากตำราที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางการแพทย์และหลักการด้านระบาดวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือรวมทั้งยังได้นำความรู้จากการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัยในสาขาต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้เนื้อหามีความครอบคลุม ชัดเจนและเข้าใจง่ายเหมาะสมกับนิสิตแพทย์ Link to Library Row Hit Heading 1 2 ตำราวิจัยทางระบาดวิทยาสำหรับนิสิตแพทย์ / กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์   ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์

ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์ Read More »

ชื่อเรื่อง : ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับนิสิตแพทย์ ชื่อผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ Call Number : 616 ก674ต 2564 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 ก.ค. 66 หนังสือ ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับนิสิตแพทย์เล่มนี้ เป็นตำราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การค้นหาหลักฐานทางวิชาการ หลักการของระบาดวิทยาพื้นฐาน ได้แก่ ความเป็นเหตุเป็นผล ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ การประเมินงานวิจัย การทดสอบสมมติฐาน ค่าอิทธิพล และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังนำเสนอหลักการในการประเมินงานวิจัยตามประเภทของปัญหา ได้แก่ การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การศึกษาปัจจัยเสี่ยง และการพยากรณ์โรค รวมทั้งแนวทางในการตัดสินใจทางการแพทย์ และรวบรวมเนื้อหาจากตำราและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ รวมทั้งยังได้นำความรู้ะื้นฐานด้านระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในการประเมินบทความทางวิชาการและรวบรวมเนื้อหาทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญดานกระบวนการวิจัยในสาขาต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้เนื้อหามีความครอบคลุม ชัดเจน และเข้าใจง่ายเหมาะสมกับนิสิตแพทย์ และเป็นประโยชน์แก่บุคคลากรทางการแพทย์   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์

ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับนิสิตแพทย์ Read More »

ชื่อเรื่อง : อัมพาตใบหน้า (Facial palsy) ชื่อผู้แต่ง : พรชัย สถิรปัญญา, บรรณาธิการ  Call Number : 616.85511 อ558 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มิ.ย.2566  หนังสือ “อัมพาตใบหน้า (Facial palsy)”  มีจุดประสงค์ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติ ของเส้นประสาทเฟเชียลในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่โรคอัมพาตเบลล์ (Bell’ palsy) ที่เป็นเสมือนตัวแทนของโรคที่เกิดกับเส้นประสาทเฟเชียล เนื้อหาในหนังสือ เริ่มจากภายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาทสมอง พัฒนาของเส้นประสาทสมองและก้านสมอง หน้าที่การทำงานของประสาทสมองเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของเส้นประสาทสมองก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาของโรค Bell’ palsy ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรคนี้ ไปจนถึงอาการวิทยา การวินิจฉัยแยกโรคอัมพาตใบหน้าจากสาเหตุต่างๆ โดยใช้ข้อมูลทางคลินิกและภาพรังสีวินิจฉัย การรักษาแบบองค์รวมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงโรคอัมพาตใบหน้าในผู้ปวยกลุ่มเฉพาะที่น่าสนใจ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ติดเชื้อเอช ไอ วี หญิงตั้งครรถ์และหลังคลอด อัมพาตใบหน้าสองข้าง อัมพาตใบหน้าในเด็ก กลุ่มอาการแรมเช่ย์ ฮันท์ และอัมพาตใบหน้าเหตุจากโรคทางโสต คอ นาสิกวิทยา และยังได้รวบรวมการพยากรณ์โรคด้วยวิธีทางคลินิกและการตรวจทางประสาทไฟฟ้าวินิจฉัย

อัมพาตใบหน้า (Facial palsy) Read More »