รับมอบ-บริจาคหนังสือ

รับมอบ-บริจาคหนังสือ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบหนังสือชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ” รวมจำนวน 10 ชื่อเรื่อง ให้แก่ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะให้บริการในหอสมุด ต่อไป สำนักหอสมุดฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้