วารสารศิลปกรรมบูรพา

วารสารศิลปกรรมบูรพาชื่อวารสาร: วารสารศิลปกรรมบูรพา: Burapha Arts Journal
Print ISSN: 0859-8800
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 24 ม.ค.2563 วารสารศิลปกรรมบูรพา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ในทุกสาขาและด้านการออกแบบ ดนตรี รวมทั้งด้านการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ การจัดการพิพิธภัณฑ์ และมนุษยวิทยา ในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานแปลเชิงวิชาการ และผลงานรูปแบบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
    Description: The creation of the Burapha Fine Art Journal with the objective to publicize and disseminate information on academic works, research and creative works in every field of visual arts and design, music as well as management of arts and culture, art history, museum management and anthropology. In the form of documents of academic articles, research articles, academic translation documents and other related forms that will benefit society and the public

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศิลปกรรมบูรพา: Burapha Arts Journal