กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด ให้กับนักศึกษากลุ่มสหกิจศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ รวมทั้งวิธีการใช้ระบบ EDS ในการยืมระหว่างห้องสมุด ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 


  • วิธีใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL
  1.  การสืบค้นและการส่งคำขอใช้บริการยืมหนังสือ

1.1 เข้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม https://e-library.siam.edu/

1.2 เลือกแถบเมนู 10 University” และใส่คำค้นในช่องว่าง แล้วเลือกที่ Siam and TUThaiPUL   จากนั้นคลิกปุ่ม Search

1.3 ปรากฏผลการสืบค้นดังภาพ ให้ตรวจสอบว่าหนังสือมีให้บริการที่ห้องสมุดใดโดยดูจาก ชื่อ ห้องสมุด (ดังภาพ)

1.4 หากต้องการยืมระหว่างห้องสมุด ให้คลิกที่ Inter library loan Request

1.5 กรอกข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ตกลง (ระบบจะจัดส่งข้อมูลการยืมไปยัง e-mail ของผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ)

1.6 เมื่อห้องสมุดได้รับตัวเล่มแล้ว จะส่ง e-mail แจ้งให้ผู้ใช้มารับหนังสือตามห้องสมุดที่ระบุใน แบบฟอร์ม

  1. การส่งคำขอบทความในฐานข้อมูลออนไลน์

2.1 สำหรับการขอบทความที่มาจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ จะมีเมนูและคลิกที่ชื่อว่า THAIPUL Consortium-ILL

2.2 เลือกขอบทความจากรายชื่อห้องสมุดที่มีให้บริการ (ควรเลือกห้องสมุดที่ให้บริการแบบไม่มีค่าใช้บริการก่อนเป็นอันดับแรก) แล้วคลิกที่ Go

2.3 กรอกข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ตกลง

2.4 เมื่อห้องสมุดได้รับบทความแล้ว จะส่งไฟล์ให้ทาง e-mail ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม


  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142 E-mail: lib@siam.edu

คุณอรชร ยิ่งใหญ่            โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142            E-mail: orachorn.yin@siam.edu

คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม โทร. 02 457 0068 ต่อ 5245 กด 22  E-mail: punnee.jew@siam.edu


-คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus

-Manual Guide TU-THAIPUL & 2LibPlus-ILL (Inter-Library Loan)


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด