วารสารธุรกิจปริทัศน์

ชื่อวารสาร: วารสารธุรกิจปริทัศน์: Business Review Journal
Print ISSN: 1905-713x
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ต.ค. 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการบทความปริทัศน์ (Review Article) นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Business Review Journal


วารสารธุรกิจปริทัศน์: Business Review Journal