วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อวารสาร: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Journal of Learning Innovations Walailak University
Print ISSN: 2408-2481
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ต.ค. 2562 วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสู่สังคมด้านพัฒนาการเรียนการสอน,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียนนโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Learning Innovations Walailak University


วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Journal of Learning Innovations Walailak University