10 August 2020

ห้องสมุด แนะนำแหล่งสารสนเทศ

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม
รวม วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Siam University Publications  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รวบรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ...
Read more

วารสารในฐานข้อมูล TCI

วารสารในฐานข้อมูล TCI
วารสารในฐานข้อมูล TCI มีวารสารทั้งหมด 857 รายการ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344 รายการ และสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนา...
Read more

แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์-ไม่ควรลงตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/วิชาการ

แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์-ไม่ควรลงตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/วิชาการ
แนะนำ แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งผลิต ผลงานวิจัย/วิชาการ ผลงานวิจัย เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเ...
Read more