ห้องสมุด แนะนำแหล่งสารสนเทศ

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม

รวม วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Siam University Publications  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รวบรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และบทความวารสารวิชาการฉบับเต็มเอาไว้ (มีถึงปีพิมพ์ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเพื่อการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไป -เก็บรวมรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย -รวมบทความทางวิชาการของคณาจารย์อัพเดตปีล่าสุด -ดาวโหลดได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน -สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ครบถ้วนและฟรี DOWNLOAD FREEE เข้าไปดูได้เลยที่ >>  https://e-library.siam.edu/e-journal/ ชื่อวารสาร ชื่อวารสาร ISSN เจ้าของ จัดอยู่ในฐานTCI กลุ่มที่ สาขา กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  1513-4458 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  1686-3070 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  …

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Read More »

วารสารในฐานข้อมูล TCI

วารสารในฐานข้อมูล TCI มีวารสารทั้งหมด  1039 รายการ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344 รายการ และสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562) ตรวจสอบรายชื่อวารสารทั้งหมด คลิกที่ TCI อ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD FREE ได้ที่ TCI-Thaijo ตรวจสอบค่าวารสาร Thai-Journal Impact Factors ได้ที่ ค่า T-JIF ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ ศูนย์ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) ได้แบ่งกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index …

วารสารในฐานข้อมูล TCI Read More »

แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์-ไม่ควรตีพิมพ์

แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์-ไม่ควรลงตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/วิชาการ

แนะนำ แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งผลิต ผลงานวิจัย/วิชาการ ผลงานวิจัย เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จากผลงานวิจัยที่เผยแพร่เป็นบทความผ่านวารสารวิชาการ ซึ่งบทความวิจัย/วิชาการต่างๆ จะผ่านการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเดียวกัน หรือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความก่อนลงในวารสาร (Peer review)  และการนำบทความวิจัย/วิชาการต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ ก็จะสามารถตรวจสอบได้จากปริมาณการอ้างอิง (citation) จากบทความอื่น การรวบรวมบทความนับล้านเรื่องจากวารสารในสาขาวิชาต่างๆ ในโลกที่มีนับหมื่นรายการจะมีองค์กร ที่รวบรวมรายการวารสารเหล่านี้ เช่น ISI Web of Knowledge และ Scopus โดยการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายความสำคัญวารสารแต่ละฉบับ จัดสร้างดัชนี (Index) ของวารสาร เช่น SCI (Science Citation Index) ของ ISI Web of Knowledge และ SJR (Scimago Journal Ranking ) ของ Scopus เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณภาพวารสาร โดยดัชนีเหล่านี้มีหลักการ เบื้องต้นคล้ายกันว่า วารสารที่ได้รับการอ้างอิงบ่อยกว่าก็จะถือว่ามีค่าผลกระทบ (impact …

แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์-ไม่ควรลงตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/วิชาการ Read More »