10 August 2020

การจัดการความรู้ (KM)

หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”

หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง
อ่านบทสรุปที่ได้จากการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง "ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing"
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักหอสมุด...
Read more

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคาร 12 ...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จั...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16....
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Financ...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12 จัดโดยสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสน...
Read more

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน Self-Learning Development to Sustainable Knowledge Concept ในปัจจุบันนี้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชี...
Read more

แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์

แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมนี้ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14....
Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (Meeting#2)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป Wordpress (Meeting#2)
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (Meeting#2) ตามโครงการ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย Word Press ครั้งที่...
Read more