ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

การจัดการความรู้ (KM)

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. สถานที่ อาคาร 12 ชั้นล...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จั...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16....
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Financ...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12 จัดโดยสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสน...
Read more

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน Self-Learning Development to Sustainable Knowledge Concept ในปัจจุบันนี้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชี...
Read more

แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์

แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมนี้ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14....
Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (Meeting#2)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป Wordpress (Meeting#2)
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (Meeting#2) ตามโครงการ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย Word Press ครั้งที่...
Read more

แบ่งปัน-เรียนรู้ การเขียนบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน APA

แบ่งปัน-เรียนรู้ การเขียนบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน APA
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  ได้จัดโครงการ  “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การ...
Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (Meeting#1)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป Wordpress (Meeting#1)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (SiamU Admin Meeting#1) สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรม แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้:ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordP...
Read more