การจัดการความรู้ (KM)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรจำนวน 3 คน คือ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสำนัก เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักสหกิจศึกษา  สำนักแนะแนวฯ สำนักรับสมัครนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ SOCIAL DISTANCING

หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”

อ่านบทสรุปที่ได้จากการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และอบรมทางออนไลน์ผ่านทาง ZOOM (2 ครั้ง)   ซึ่งได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เป็นกิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทำงานนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูล ตามโครงการ “ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์” ประกอบด้วย 1.นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  3.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล 7.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  8.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป และ 9.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 10.นางสุดา ทองชิว 11.อารี แก้วพิพัฒน์ 12.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้(KM)

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เป็นกิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนัก/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 คน คือ นางสาวณัฏฐ์ชาพร วรโชคเศรษฐกุล และนางสาวณัฏฐนันท์ อุ่นอาวรณ์ จากสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จำนวน 1 คน คือ อาจารย์ดวงฤทัย สังข์ทอง จากสำนักแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน จำนวน 2 คน คือ อาจารย์กันทิมา ปลื้มใจ และ อาจารย์นฤมล ศรีวิลัย จากห้องสมุดมารวยมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน …

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรจำนวน 2 คน คือ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสำนัก เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักสหกิจศึกษา  สำนักแนะแนวฯ สำนักรับสมัครนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปประเด็นที่หน่วยงานได้ร่วมกันประชุมทบทวนภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรจำนวน 2 คน คือ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และนายทศพร ศิริโชคทรัพย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสำนัก เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักสหกิจศึกษา  สำนักแนะแนวฯ สำนักรับสมัครนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการอภิปรายผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก Read More »

ไมเคิล บรรณารักษ์ ห้องสมุด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Financial Lab ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)  ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เป็นกิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทำงานนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล eBooks ตามโครงการ “Siam e-books” ประกอบด้วย 1.นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  3.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล 7.นายสุทธิพจน์ …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12 จัดโดยสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวน 14 คน ได้แก่ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม 8.นางอรุณี ชื้นประไพ 9.นางสุดา  ทองชิว 10.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 11.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 12.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 13.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 14.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา Read More »

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน Self-Learning Development to Sustainable Knowledge Concept ในปัจจุบันนี้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning ซึ่งจะเน้นทางด้านให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ แต่เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการเรียนรู้แล้วไม่ได้มีเป้าหมายว่า เรียนรู้ไปแล้วเอาไปทำอะไรหรือมีความรู้ไปแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร ก็จะทำให้ไม่เกิดผลที่ได้จากทักษะการเรียนรู้นั้น ดังนั้นถ้ามีกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดต่อไปได้ว่า  ถ้าตนเองมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วจะนำไปประยุกต์กับสิ่งใดบ้าง น่าจะทำให้ผู้เรียน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเองด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม แผนภาพกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม จากแผนภาพนั้น จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน แต่ก่อนอื่นขอให้มีความเข้าใจก่อนว่า ผู้คนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะมีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน ดังนั้นอยากให้เข้าใจตรงกันว่า คนในโลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใคร ไม่มี่ใครดีกว่าใคร ไม่มีใครเหนือกว่าใคร โดยต้องการให้มองว่า ทุกคนเป็นคนเหมือนๆกัน เกิดมาจากรูปแบบเดียวกัน แต่มีวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้ทุกคนที่ต้องตายเหมือนกันแต่ลักษณะการตายจะมีความแตกต่างกัน ส่วนที่กล่าวว่า ไม่มีใครเก่งกว่าใครนั้น มีใครสามารถบอกได้ไหมว่า ตนเองเก่งที่สุดเหนือกว่าใครๆ ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนนั้น ไม่สามารถเก่งไปหมดทุกเรื่อง บางคนย่อมเชี่ยวชาญหรือชำนาญบางอย่าง แต่ไม่สามารถทำบางอย่างได้ ถ้าบอกว่า นักฟุตบอลกับนักว่ายน้ำ ใครเก่งกว่ากัน จึงไม่สามารถบอกได้ แม้กระทั่งบอกว่าใครดีกว่ากัน ยังไม่สามารถบอกได้ ตามที่เห็นในสังคมปัจจุบันทั่วไป บางคนนั้นทำไม่ดีกับคนส่วนใหญ่ …

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน Read More »

สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการห้องสมุด-แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์

แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมนี้ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องดิจิตอล สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 12 โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย จำนวน 3 คน โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์”: การเผยแพร่และการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการในองค์กร และสำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับรู้ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสยาม จึงต้องพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้ง เพื่อพัฒนาสำนักฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม …

แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์ Read More »